xs
xsm
sm
md
lg

เช็กคุณสมบัติ “ต่างด้าว” ยื่นขอทำ Seabook แก้ขาดแรงงานประมงคืบ ยื่นนำเข้าแล้ว 1.4 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บิ๊กอู๋” เผยความคืบหน้าแก้ขาดแรงงานประมง ขยายเวลาต่างด้าวทำงานต่อ 2 ปี มายื่นขอแล้ว 6 พันคน เป็นกัมพูชามากสุด ส่วนนำเข้าจากเพื่อนบ้าน ยื่นเรื่องแล้ว 1.4 หมื่นคน ออกใบอนุญาตแล้ว 1.7 พันคน เดินหน้าเปิดต่างด้าวคุณสมบัติครบ ทำ Seabook อยู่ทำงานไทย 1 ปี

วันนี้ (8 พ.ย.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังประชุมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว (มาตรา 83) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ว่า การขยายเวลาทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 11,000 คน ซึ่งเดิมหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย. 2561 ออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 อนุญาตครั้งละ 1 ปี โดยดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน 22 จังหวัดชายทะเล ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมายื่นขอขยายระยะเวลาการทำงานจำนวนทั้งสิ้น 6,082 คน เป็นกัมพูชามากที่สุดจำนวน 4,565 คน รองลงมาเป็นพม่า 1,397 คน และ ลาว 120 คน จังหวัดที่มีผลการดำเนินการมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1. ระยอง 2. ตราด 3. ชลบุรี 4. ปัตตานี และ 5. สงขลา

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ส่วนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เป้าหมาย 42,000 คน ขณะนี้ยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานแล้ว 14,322 คน ส่งเรื่องไปดำเนินการสถานทูต 9,614 คน ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแล้ว 1,772 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่มาตรการเร่งด่วนชั่วคราว (ม.83) อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือรับรองสถานะบุคคล เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานในกิจการประมงทะเล เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เป็นใบอนุญาตทำงาน เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ คือ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้แรงงานประมงทำหนังสือคนประจำเรือ ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คนต่างด้าวมายื่นขอรับ Seabook เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

“คุณสมบัติคนต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารรับรองบุคคล หรือเอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ โดยแรงงานจะได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดแล้วก็ตาม มีระยะเวลาดำเนินการรวม 60 วัน โดยเริ่มดำเนินการให้นายจ้างมาลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2561 และดำเนินการครบทุกขั้นตอนในศูนย์ OSS เป็นเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม-31 มกราคม 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า เพื่อให้มติ ครม.ดังกล่าวเกิดการขับเคลื่อน กระทรวงแรงงานจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำทะเบียนประวัติ โดยสำนัทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่น 2. ตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 3. ตรวจสอบสัญญาจ้าง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4. สแกนม่านตา โดยสำนักงานจัดหางาน 5. ทำ Seabook ชั่วคราว ใช้ร่วมเป็นใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) โดยสำนักงานประมงจังหวัด 6. รับบัตรสีชมพู ที่สำนักทะเบียน (ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทร.38/1 และ Seabook มาแสดง) ส่วนการประชุมในวันนี้จะเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...