xs
xsm
sm
md
lg

วธ.จัดงานครบรอบ 16 ปี “ก่อเกียรติ-เกียรติศักดิ์” ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ-ฉากบังเพลิง ร.๙ รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.ครบรอบ 16 ปี “วีระ” มอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม 359 ราย “ก่อเกียรติ ทองผุด-เกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์” ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ-ฉากบังเพลิง ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ วธ.ประจำปี 2560

วันนี้ (3 ต.ค.) ในช่วงเช้า นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 16 ปี โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร วธ. เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วธ. จึงจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยปี 2561 มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 359 ราย แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 95 ราย ประเภทบุคคล 150 ราย และกลุ่มบุคคล 114 ราย ดังนี้

ประเภทเด็กหรือเยาวชน 95 ราย อาทิ นายอดุลยศักดิ์ นาคประสิทธิ์ จ.กระบี่ นายธีรพงศ์ สุขเกษมกรุงเทพฯ นางสาวหฤทัย วงศ์พฤติภัค กรุงเทพฯ เด็กชายธีระ ทองอินทร์ จ.กาญจนบุรี นายเทพพร นาสำแดง จ.กาฬสินธุ์ นางสาวมทนาลัย อ่อนกล้า จ.กำแพงเพชร นางสาวปริยากร อารีย์ จ.ขอนแก่นนางสาวภาลินี สินทอง จ.จันทบุรี เป็นต้น ประเภทบุคคล 114 ราย อาทิ พระเทพมงคลโสภณ จ. พระนครศรีอยุธยา พระราชรัตนสุนทร กรุงเทพฯ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ จ.เชียงราย นายชวน หลีกภัยจ.ตรัง นางมยุรา เศวตศิลา กรุงเทพฯ นายดำรง พุฒตาล กรุงเทพฯ นายเอนก นาวิกมูล กรุงเทพฯ นายนิติกร กรัยวิเชียร กรุงเทพฯ นายประยูร หนูสิน กรุงเทพฯ นายสถาพร นิยมทอง จ.นนทบุรี เป็นต้น

ประเภทกลุ่มบุคคล 150 ราย อาทิ พิพิธบางลำพูกรุงเทพฯ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชุมชนคุณธรรมวัดตลาดแคร์หัวหนอง จ.กาฬสินธุ์ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท เป็นต้น

นอกจากนี้ วธ.ยังมอบรางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น จันทบุรี นครปฐม นครราชสีมา นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา แพร่ ยะลา อุดรธานี และ อุตรดิตถ์

รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัด วธ. ประจำปี 2560 จำนวน 11 ราย อาทิ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน กรมศิลปากร นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร เป็นต้น โดย นายก่อเกียรติ เป็นผู้ออกแบบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนายเกียรติศักดิ์ เป็นผู้ออกแบบฉากบังเพลิงในงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ

นายวีระ กล่าวว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ปีนี้ วธ.ก้าวสู่ปีที่ 17 และนับว่าคนไทยโชคดี ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมศิลปวัฒนธรรม เป็นมรดกให้เราได้นำใช้ประโยชน์ ส่วนหน้าที่ของเราจะต้องอนุรักษ์มรดกของบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันเราต้องสร้างมรดกวัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปด้วย ทั้งนี้ ตลอดเวลา 16 ปี ผู้บริหารกระทรวงทุกยุคสมัยได้ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงการวางรากฐานด้านวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาประเทศ สำหรับปีที่ 17 มีแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมั่นคง และสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ปีหน้า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียน โดยจะชูวัฒนธรรมไทยเผยแพร่ในเวทีนี้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...