xs
xsm
sm
md
lg

“คุณค่าแห่งชีวิต” คืออะไร?

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


     ชีวิตคนเรา...หากขาดอาหารอยู่ได้ประมาณ 12 วัน ขาดน้ำอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน ถ้าขาดอากาศอยู่ได้ไม่เกิน 2 นาที แต่ถ้าขาดความดี แม้อยู่ร้อยปี ก็ไม่มีความหมาย
    ข้อคิดการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า จากพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในหัวข้อธรรมะบรรยายเรื่อง "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะ..." ในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จัดโดยบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย
     พระราชธรรมวาทีกล่าวว่าคนบำเพ็ญประโยชน์แม้อยู่วันเดียวก็มีค่ากว่าคนที่อยู่เป็นร้อยปีแต่ไม่ทำอะไร คนที่จะอยู่ในสังคมต้องอยู่อย่างมีความหมาย อยู่อย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ เกิดมายิ่งรู้จักแบ่งปันประโยชน์ส่วนตนให้ส่วนรวมมากเท่าใด คุณค่าของชีวิตก็จะยิ่งมีมากเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่า "อยู่ให้คนรัก จากให้มีคนอาลัย" แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ จะอยู่หรือไปก็ไม่มีใครสนใจ ตรงกันข้ามคืออยู่แล้วทำให้หนักใจ จากไปอาจจะทำให้คนโล่งอก

ดังนั้นเราทุกคนต้องเข้าใจสัจธรรมชีวิตซึ่งมีเพียงแค่ 3 ช่วงวัยเท่านั้นคือ
1.ปฐมวัย หรือวัยเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ เรามักจะมีแรง มีเวลา แต่ไม่มีเงิน
2.มัชฌิมวัย ซึ่งเป็นวัยกลางคนที่ส่วนใหญ่จะเริ่มทำงานเก็บหอมรอมริบ ช่วงเวลานี้จะมีเงิน มีแรง แต่ไม่มีเวลา
3. ปัจฉิมวัย บั้นปลายชีวิตกลับมีเวลา มีเงิน แต่ไม่มีแรง
     ด้วยเหตุนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน จึงได้ตรัสเตือนพุทธศาสนิกชนว่า "อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ แปลว่า ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด" เพราะชีวิตคนเราอายุจะสั้นหรือยืนยาว ใครเล่าจะรู้ โรคาอาจโจมจู่เมื่อใดใครจะรู้ได้ อีกเวลาที่จิตปริตจากกาย จะนอนตายมิหมายรู้ ทุกผู้แล เพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร เหตุนี้เราทุกท่าน ทุกคนควรเพียรพยายามใช้ชีวิตด้วยสติ ปัญญา รู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิตเป็นอนิจจังอย่าพลาดจากประโยชน์ อย่าพลาดจากการทำดี
     สำหรับผู้ที่สนใจข้อคิดดีๆ แบบนี้ สามารถเข้ารับฟังธรรมบรรยายโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ หนึ่งในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 -13.30น. ชั้น 11 ซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆกำลังโหลดความคิดเห็น...