xs
xsm
sm
md
lg

ทางรอดของคนไทย จากสังคมเปื้อนพิษ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตัดสินของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ยังคงอนุญาตให้มีการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิดอีกต่อไป สะท้อนถึงสังคมเปื้อนพิษที่ไม่อาจจะสลัดออกได้โดยง่าย คนไทยจะรอดพ้นจากพิษภัยอันตรายที่มีมากมายเยี่ยงนี้ได้อย่างไร ผู้เขียนขอร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อให้ทุกคนในสังคมไทยช่วยกันคิดต่อหาทางออกที่ยั่งยืน เพื่อส่งต่อสังคมไทยไร้สารให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดมา

ภัยคุกคามต่อสุขภาพคนไทยจากสารพิษสารเคมีเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นับจากที่ประเทศไทยเข้าร่วมกระบวนการปฏิวัติเขียวของโลกที่ผลักดันโดยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลก ส่งผลให้เกษตรกรไทยเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรแบบธรรมชาติไปสู่การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างมากมายมหาศาล จนเป็นเหมือนสิ่งเสพติด แบบถอนตัวไม่ขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไป อย่างเหลือคณานับ บางคนสิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง เงินค่ายาไหลออกนอกประเทศ เสมือนเลือดที่ไหลออกจากร่างกายไม่หยุด [1][2][3][4][5]

การเสพติดให้โทษแบบนี้ ไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบดูแล แบบเดียวกับที่เรามีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ที่ดูแลเรื่องยาเสพติด เรามีแต่หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้สิ่งเสพติดให้โทษ (ที่มีอันตรายอย่างแท้จริง) โดยอ้างเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ของใคร?)

การเรียกร้องของฝ่ายต่างๆในสังคม รวมทั้งเครือข่ายวิชาการ (จำนวนมากกว่าครั้งใดๆ) ที่นำเสนอข้อมูลทางวิชาการยืนยันถึงพิษภัยของสารเคมี 3 ตัวนี้อย่างหนักแน่น ก็ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ [6][7][8]

เหตุการณ์นี้สร้างความเคลือบแคลงใจในหมู่สาธารณชนอย่างฝังลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจ
ความห่วงกังวลของนายกรัฐมนตรีที่รับทราบความทุกข์ของประชาชนจนสั่งให้รัฐมนตรีสามกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมตกลงกันจนกระทั่งมีมติร่วมกันออกมาอย่างเอกฉันท์ก็ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ใดๆเชิงนโยบาย [9][10]

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนจะตั้งความหวังอะไรได้อีก

แต่...ประชาชนต้องไม่หมดหวัง เพราะผู้ปกครองมาแล้วก็ไป

ต้องช่วยกันตั้งความหวังอยากเห็นประเทศไทยที่มีรัฐบาลและหน่วยรับผิดชอบตั้งเป้าหมายให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ลดผืนแผ่นดินไทยที่อาบไปด้วยยาพิษ มีการตั้งงบประมาณ ออกกฎหมายใหม่ และสร้างระบบสนับสนุนต่างๆ ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องสร้างอุปสรรคให้กับการเกษตรแบบเสพติดสารเคมี ต้องแก้ พรบ.วัตถุอันตราย ที่ระบุให้โอนอำนาจการตัดสินใจและการจัดการออกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปอยู่กับกระทรวงที่ใส่ใจสุขภาพของประชาชน ฯลฯ

อยากเห็นการตั้งกระทรวงใหม่ เช่น กระทรวงเกษตรเพื่อสุขภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ที่มีงบประมาณดำเนินการอย่างเพียงพอ ควบคู่กับการลดงบประมาณของกระทรวงที่ทำลายสุขภาพ
ถ้าประชาชนคนหมู่มากในสังคมตระหนักถึงพิษภัยในเรื่องนี้ ต้องช่วยกันคิดต่อและช่วยกันผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อ้างอิง:
1.https://mgronline.com/qol/detail/9590000008891
2.https://mgronline.com/qol/detail/9590000106679
3.https://tinyurl.com/y7swtdyl
4.https://mgronline.com/qol/detail/9580000084737
5.https://mgronline.com/qol/detail/9580000059344
6.https://www.thairath.co.th/content/1253599
7.https://mgronline.com/qol/detail/9610000009765
8.https://www.thairath.co.th/content/1286666
9.https://www.thairath.co.th/content/1191097
10.https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_843183


กำลังโหลดความคิดเห็น...