xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.โบราณสถาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ครม. ไฟเขียวแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้ง “กิตติพันธ์ พานสุวรรณ” นั่งเก้าอี้โฆษก วธ.

วันนี้ (13 ก.พ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ. เป็นโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมแทนนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเกษียณอายุราชการ

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งร่าง พ.ร.บ. นี้ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

สำหรับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอมีเนื้อหา ให้กรมศิลปากร (ศก.) กระจายอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการ และดูแล บำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลภารกิจดังกล่าว

นายวีระ กล่าวว่า การเสนอปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. โบราณสถานฯ ยังมีร่าง พ.ร.บ. โบราณสถานฯ ฉบับที่กรมศิลปากร ดำเนินการปรับแก้ไข ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ขณะนี้ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะเสนอร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ให้ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการได้ในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากร่าง พ.ร.บ. โบราณสถานฯ ทั้งสองฉบับผ่านการอนุมัติหลักการจากที่ประชุม ครม. แล้ว ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะนำร่าง พ.ร.บ. ทั้งหมดมาวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขกฎหมายก่อนที่จะเสนอตามขั้นตอน เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...