xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ชง 4 โครงการพัฒนาเมืองสุโขทัย ชูนักท่องเที่ยวซึมซับวัฒนธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. ชง 4 โครงการพัฒนาเมืองสุโขทัย - ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคเหนือเข้า ครม. ตั้งเป้าปี 2561 - 2564 กระตุ้นนักท่องเที่ยว คาด สร้างรายได้เพิ่มร้อยละ 10 ต่อปี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร พื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2560 ที่ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะเสนอวีดิทัศน์ แผนงานและโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือของรัฐบาลในปี 2561 - 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่มรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ กำแพงเพชร) โดยการพัฒนาโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์และการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ สุโขทัย และ กำแพชร รวม 14 แห่ง

2. โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยพัฒนาโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและอุทยานประวัติศาสตร์ และการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย โครงการถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายศิลปะ ซึ่งในปี 2561 จะดำเนินการในภาคเหนือ 14 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ น่าน ลำปาง ลำพูน และ อุทัยธานี รวม 14 แห่ง หลังจากนั้น ในปี 2562 - 2564 จะดำเนินการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีความพร้อม โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายศิลปะในภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร พะเยา เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์ รวม 7 แห่ง และปี 2562 - 2564 ดำเนินการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีความพร้อม

และได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเทศกาลและประเพณีทางวัฒนธรรมในปี 2561 - 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด และโครงการเมืองแห่งศิลปะในปี 2561 - 2562 ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย และปี 2563 - 2564 ดำเนินการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีความพร้อม และ 4. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยจะดำเนินการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2561 - 2564 ดำเนินการปีละ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยปี 2561 จำนวน 580 ชุมชน ปี 2562 จำนวน 725 ชุมชน ปี 2563 จำนวน 870 ชุมชน และปี 2564 จำนวน 1,015 ชุมชน

นายวีระ กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่มรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ กำแพงเพชร) ที่ วธ. เสนอต่อที่ประชุม ครม. ในครั้งนี้ได้มุ่งส่งเสริมความโดดเด่นของเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นอกเหนือจากงานประจำ ได้แก่ การขุดลอกสระและคูคลองโบราณ การพัฒนาเส้นทางจักรยานและถนน รวมทั้งการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง การประดับไฟเวลากลางคืน การจัดตลาดวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบสินค้าที่ระลึกให้หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเมืองประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง โดยดำเนินงานในปี 2561 - 2564 จะทำให้มีนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทั้ง 3 เมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี จากปัจจุบันที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,559 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...