xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ชงแผนอนุรักษ์-พัฒนาโบราณสถาน รับ ครม.สัญจรอยุธยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. เตรียมพร้อมรับประชุม ครม. สัญจร 18 - 19 ก.ย. ชง 3 โครงการอนุรักษ์ - พัฒนาโบราณสถาน -
ถนนศิลปวัฒนธรรม - ขับเคลื่อนแผนคุณธรรม ดันเแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สุพรรณบุรี อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ครม. สัญจรครั้งนี้ในส่วน วธ. จะนำเสนอแผนงานและโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคกลางของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาคกลาง

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับแผนงานและโครงการสำคัญที่ วธ. จะเสนอในที่ประชุม ครม. สัญจรครั้งนี้ มี 3 โครงการหลักที่ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน ชุมชนและประเทศ รวมทั้งเน้นการสร้างคนดีและสังคมดี ประกอบด้วย 1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและอุทยานประวัติศาสตร์ และการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใน 16 จังหวัด รวม 87 แห่ง โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญ คือ โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่มีแนวคิดพัฒนาให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับโบราณสถานได้ โดยมีการดำเนินงานประกอบด้วย 9 งานหลัก คือ การค้นคว้าศึกษาวิจัยโบราณคดี และด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน การควบคุมการใช้ที่ดินและปรับปรุงชุมชนปัจจุบัน การปรับปรุง ถนน คู คลองโบราณ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมรายได้ชุมชน การจัดเทศกาล การแสดง และการจัดแสดงเครื่องทองคำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ใน 2 จังหวัด ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี และโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี 84 แห่งใน 10 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี และ ลพบุรี รวมทั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี รวมทั้งหมด 7 แห่ง

นายวีระ กล่าวด้วยว่า 2. โครงการถนนสายศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย โครงการถนนสายวัฒนธรรม ถนนศิลปะ โดยปี 2560 ดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ ราชบุรี นนทบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปี 2560 ดำเนินการใน 1 จังหวัด 1 ชุมชน คือ กาญจนบุรี ทั้งนี้ สำหรับทั้ง 2 โครงการนี้ในช่วงปี 2561 - 2564 วธ. จะดำเนินการใน 16 จังหวัดภาคกลาง และโครงการส่งเสริมเทศกาลและประเพณีทางวัฒนธรรมจะดำเนินการใน 16 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพฯ และ 3. โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในช่วงปี 2561-2564 จะดำเนินการใน 16 จังหวัดและกรุงเทพฯ จำนวน 2,162 ชุมชน และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปี 2560 ได้ดำเนินการในจังหวัดราชบุรี “เมืองแห่งความจงรักภักดีบนวิถีแห่งความพอเพียง” และปี 2561 - 2564 จะขยายผลเพิ่ม 1 จังหวัด คือ กาญจนบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...