xs
xsm
sm
md
lg

สรพ.ขยายเวลารับรองคุณภาพ รพ.กระทบน้ำท่วม 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สรพ. ขยายเวลารับรองคุณภาพโรงพยาบาลประสบภัยน้ำท่วม ออกไป 1 ปี ค่าตรวจเยี่ยม รพ. ดูแลสิทธิบัตรทองไม่เกิน 20,000 คน

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตจังหวัดใต้ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย และหนึ่งในนั้นเป็นโรงพยาบาลที่กำลังจะหมดอายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัย สถาบันจึงขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับความเดือนร้อนและไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองได้ทันเวลาออกไปอีก 1 ปี โดยยินดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเยี่ยมสำรวจในครั้งต่อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงพยาบาลสามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้สถาบันพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ สรพ. ยังได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ให้ลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจสำหรับโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ UC (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ในความรับผิดชอบไม่เกิน 20,000 คน ให้เก็บในอัตราต่ำกว่าที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 การลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจนี้จะช่วยลดภาระทางการเงิน หรือข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานบริการที่ดีและมีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการในโรงพยาบาลทุกระดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...