xs
xsm
sm
md
lg

ผลิต “บัณฑิตสุขภาพ” ไม่สอดรับความต้องการ เร่งยกเครื่องผลิตใหม่รองรับศตวรรษ 21

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รมว.สธ. เผย บุคลากรสุขภาพศตวรรษที่ 21 ต้องสื่อสารเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม แนะผลิตกำลังคนต้องเหมาะสมกับการใช้งานในอนาคต 20 ปี ห่วงระบบการศึกษาไม่สอดรับสถานการณ์สุขภาพของประชาชน เร่งจับมือ 8 องค์กรสุขภาพ ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 9 สาขาวิชาชีพ

วันนี้ (21 พ.ย.) ที่โรงแรมพูลแมน สุขุมวิท กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที่ 3” หัวข้อ “เรียนรู้ร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย” จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ว่า การจะผลิตบัณฑิตออกมาเป็นบุคลากรสาธารณสุข ไม่ใช่ผลิตตามความต้องการของผู้ผลิตเท่านั้น แต่จะต้องรู้ว่าประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าต้องการอะไร ดังนั้น การผลิตบุคลากรสาธารณสุขจึงต้องมีการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้นำไปใช้ สิ่งที่สำคัญคือความร่วมมือของทุกวิชาชีพ

“โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การทำงานในระบบสุขภาพจึงต้องทำงานเชิงรุก รวมถึงการทำงานในบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วย คุณลักษณะของบัณฑิตทางสุขภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องสื่อสารเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม และต้องเป็นนายตัวเองหรือยึดมั่นในศีลธรรมเพื่อรู้จักกำกับตัวเอง” รมว.สาธารณสุข กล่าว

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ผู้จัดการโครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สังคมไทยกำลังเผชิญสิ่งที่ท้าทายใหม่ต่อสุขภาพของประชาชนในยุคศตวรรษที่ 21 เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ระบบการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขยังไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ยังคงมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทำให้เป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วน บัณฑิตที่จบมาจึงมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของระบบสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการวางแผนความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดรับกัน การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสุขภาพตามแนวคิดสากลที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย การเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนใน 12 เขต และ กทม. ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถผลิตพัฒนาบุคลากรสุขภาพรวมทั้งจัดบริการสุขภาพได้เบ็ดเสร็จในแต่ละเขต รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสุขภาพและระบบบริการสุขภาพร่วมกัน

“ทั้งนี้ จึงเกิดการทำงานร่วมกันของ 8 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สสส. สำนักงานคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ และคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาบุคลากรสุขภาพทั้ง 9 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกร ทันตแพทย์ และแพทย์” ศ.พญ.วณิชา กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...