xs
xsm
sm
md
lg

สันนิบาตเทศบาลในระยองจัดทัพรับมือทุกปัญหา พร้อมต้านการก้าวล่วงสถาบัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยองทั้ง 32 แห่ง จัดทัพ รับมือ ทุกปัญหา โดยเฉพาะการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการด่วน!


นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตนในฐานะเป็นตัวแทนของ เทศบาลในจังหวัดระยองทั้ง 32 องค์กร ได้เชิญตัวแทนทุกเทศบาลซึ่งเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยองเพื่อประชุม ปรึกษา หาแนวทางในการรับมือกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งกระทบกับการบริหารจัดการสาธารณะของเทศบาล อาทิเช่น ปัญหาการจัดเก็บภาษีจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับที่บังคับใช้อยู่. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการก้าวล่วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยในการหารือในครั้งนี้จะได้มีมติที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ในทุกสภาพปัญหา โดยเฉพาะการดำเนินการกิจกรรม เกี่ยวการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะสรุปความเห็นนำเสนอต่อท่านนายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา)เพื่อได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยต่อไป


ในขณะที่ นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยองในฐานะประชาสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยองกล่าวเพอมีเติมว่าภายหลังการปลดล็อคมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ทำให้การชะลอตัวตัวทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดระยอง ทั้งในมิติของจำนวนรายได้ที่จัดเก็บเองและงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ซบเซาตามสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวที่ทุกส่วนต้องเฝ้าระวัง เมื่อมาซ้ำเติมด้วยสถานการณ์การชุมนุม จึงจำเป็นต้องมีการหามาตรการร่วมกันในการจัดกิจกรรมช่วงเสริมทางด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมและอื่นๆตามอำนาจนาที่โดยเฉพาะกิจกรรมรณรงค์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์...เพื่อชาติ...เพื่อแผ่นดินที่เรารักและหวงแหน ให้คงมีความเป็น”ไท” สืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...