xs
xsm
sm
md
lg

สตง.ชำแหละสถานสงเคราะห์คนชรา สังกัด อบจ. แฉ! ผู้บริหารส่วนใหญ่สนใจแต่โครงสร้างพื้นฐาน ไร้ยุทธศาสตร์ผู้สูงวัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สตง.ชำแหละภารกิจ “สถานสงเคราะห์คนชรา” ปีงบฯ 60-62 หลังโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบผู้บริหารส่วนใหญ่สนใจแต่โครงสร้างพื้นฐาน ไร้แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงวัย ยกตัวอย่าง “เรือนนอนผู้สูงอายุ-โรงซักฟอก” ราคาสูงแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แถมสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย หลายแห่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน-ขัดแย้งคู่มือการปฏิบัติงานต่อคนชรา แฉ! ห้องน้ำเรือนนอน ไร้จุดติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน โถส้วม-อ่างล้างหน้า ไร้ราวยึดเกาะ สภาพเตียงนอนเก่า-ชำรุด ฝ้าเพดานชำรุด แตกหักรั่ว บางอาคารยังเป็นพื้นไม้ ยุบตัวง่าย สารพัดตู้เสื้อผ้า-ตู้เก็บของชำรุดเพียบ!

วันนี้ (5 ต.ค.) มีรายงานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า สตง.ได้เผยแพร่ผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยเฉพาะหัวข้อว่าด้วยการตรวจสอบ “สถานสงเคราะห์คนชรา” ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 4 แห่ง ตามภารกิจการถ่ายโอน ใน พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกะจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพหรือไม่

สตง.ระบุว่า เนื่องจากเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

การจัดบริการสถานสงเคราะห์คนชราของ อบจ.บางแห่ง “ไม่รับผู้สูงอายุข้ามพื้นที่จังหวัด” และทั้ง 4 แห่ง มีผู้รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการของสถานสงเคราะห์คนชรา โดยมีสัดส่วนจำนวนผู้รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ ต่อจำนวนผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางคืน ตํ่ากว่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ “สภาพแวดล้อมที่พักอาศัย” สำหรับผู้สูงอายุ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยพบว่าห้องน้ำภายในอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ ไม่มีเก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำที่ติดอยู่กับที่เพื่อป้องกันการลื่นไถล ไม่มีติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินไว้ภายในห้องน้ำ รวมทั้งบริเวณโถส้วม และอ่างล้างหน้าไม่มีราวยึดเกาะที่ผนังภายในห้องน้ำ และห้องนอน

ขณะที่ภายในอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ มีเตียงนอนสภาพเก่าและชำรุด ฝ้าเพดานภายในอาคารเรือนนอนชำรุด แตกหักและมีรูรั่ว บางอาคารใช้พื้นไม้ ซึ่งบางส่วนเริ่มยุบตัว เมื่อถูกเหยียบบริเวณพื้นดังกล่าว

นอกจากนี้ ตู้เสื้อผ้าและตู้เก็บของชำรุด เนื่องจากความชื้น และปลวกขึ้น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ราวบันไดและราวระเบียงมีรูปร่างลักษณะกลมขนาดใหญ่ ขอบบันไดแต่ละขั้นไม่ติดวัสดุกันลื่น และไม่มีแถบสีเพื่อบอกตำแหน่งของขั้นแรกและขั้นสุดท้าย เป็นตัน

สำหรับการจัดบริการสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ส่งผลให้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งมีภูมิสำเนาอยู่ในเขตจังหวัดอื่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีความจำเป็นหรือต้องการได้รับการช่วยเหลือ เสียโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชรา

รวมทั้งทำให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย และสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งผลต่อภาพลักษณ์การจัดบริการสงเคราะห์ของรัฐโดยมีสาเหตุ ดังนี้

1. ขาดการปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุข้ามพื้นที่จังหวัด หลังจากการถ่ายโอนภารกิจที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยการพิจารณารับผู้สูงอายุเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชรา “วัยทองนิเวศน์” ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารที่ให้รับผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ทั้งที่ ตามคู่มือดังกล่าวได้กำหนดให้สามารถรับผู้สูงอายุเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชราข้ามพื้นที่ได้

2. อบจ.ขาดการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการสงเคราะห์คนชราอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานสภาพปัญหาและอุปสรรคให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งผู้บริหารของ อบจ.ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า จึงไม่มีการจัดทำหรือมีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม แต่ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนายกระดับการให้บริการสถานสงเคราะห์คนชราให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา โดยคู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุไม่ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชรา ภายหลังจากการถ่ายโอนภารกิจว่าต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานถึงหน่วยงานใดหรือระดับใด

โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชรา สิ้นสุดเพียง “หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์” หรือ “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ทำให้ สถ.ขาดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา ของ อบจ.

ประเด็นนี้ สตง.เสนอแนะถึงอธิบดี สถ.ให้พิจารณากำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชราในสังกัด อบจ. ที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดบริการของสถานสงเคราะห์คนชราให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยอาจประสานความร่วมมือกับ พม.ในการจัดทำแนวทางหรือวิธีการประเมินผลหรือร่วมกันประเมินผลการดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชรา

“กำชับ อบจ.ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชราที่อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช่น ในระยะแรกให้สำรวจและรวบรวมสภาพปัญหา และจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน ก่อนจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานสงเคราะห์คนชราในอนาคต

ขณะเดียวกัน สตง.ยังพบว่า สถานสงเคราะห์คนชราบางแห่งมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์ เช่น อาคารเรือนนอนผู้สูงอายุและโรงซักฟอกในสถานสงเคราะห์คนชรา ส่งผลให้เงินงบประมาณเกิดความไม่คุ้มค่า และเกิดการสูญเปล่าหากไม่ได้ใช้ประโยชน์ พบว่าบางแห่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 2,337,000 บาท โดยมีสาเหตุมาจาก อบจ.ขาดการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็นของสถานสงเคราะห์คนชรา ในการได้มาซึ่งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งขาดการวางแผนในการใช้ทรัพยากรและการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า

การสำรวจดังกล่าว สตง.ยังพบว่า อปท.ส่วนใหญ่ขาดการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ ไม่มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อวัยสูงอายุตามมาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการรณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนัก และส่วนใหญ่ไม่จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น

ปัจจุบัน มีสถานสงเคราะห์คนชรา 13 แห่ง สังกัด อบจ.ได้รับภารกิจถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พบว่า สถ.มีการตั้งบประมาณเพื่อจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ให้กับ อบจ.ที่ถ่ายโอน ปีละประมาณ 300 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุทั่วไป ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค และงบบุคลากร


กำลังโหลดความคิดเห็น...