xs
xsm
sm
md
lg

"ป้อม-ป๊อก" สั่งขับเคลื่อน 5G อย่างรูปธรรม พ่วงทบทวนมติบอร์ดดีอี "สายสื่อสารลงใต้ดินกทม." ค่าบริการต้องเป็นธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก" สั่งขับเคลื่อน 5G มุ่งประโยชน์เพื่อสาธารณะอย่างรูปธรรม เตรียมจัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ เปลี่ยนผ่าน 4G สู่ 5G กำหนดนโยบาย สั่งทบทวนมติบอร์ดดีอี ให้ กทม.คำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด หลังให้ "เอกชน" ที่ชนะนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กทม. สั่งค่าบริการ ต้องเป็นธรรม

วันนี้ (28 พ.ย. ) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน และมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมด้วย

ได้มีรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 รวมถึงรายงานผลการศึกษาเทคโนโลยี 5G และแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย และผลงานการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G ซึ่งมีแนวทางดำเนินงานสำหรับประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

(1) ระยะเตรียมการ จัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ การกำกับดูแล กำหนดมาตรฐานและแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (2) ระยะเปลี่ยนผ่าน 4G สู่ 5G ดำเนินการจัดสรรคลื่นฯ การทดสอบการวางโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม และ (3) ระยะเปิดให้บริการโครงข่ายเชิงพาณิชย์ กำหนดนโยบายการจัดสรรและขยายคลื่นความถี่ให้สามารถใช้กับ 5G

"ที่ประชุมยังรับทราบรายงานความสำเร็จของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งประสบความสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ของการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยสู่เวทีโลกเป็นอย่างมาก"

นอกจากนั้น ยังเห็นชอบให้ทบทวนมติบอร์ดดีอี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในเรื่องแนวทางการดำเนินการนำสายสื่อลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้มีมติเห็นชอบตามมติคราวที่แล้ว และมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามมติโดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

"ได้เร่งดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารของประเทศ โดยต้องมีแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว บูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม"

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป รวมทั้งให้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารประเทศ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคำนึงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และประชาชน

"โดยเฉพาะในเรื่องของราคาค่าบริการที่จะเกิดขึ้นต้องมีความเหมาะสมเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่ขัดต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ พร้อมมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดทิศทางและผลักดันการพัฒนางานด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป"


กำลังโหลดความคิดเห็น...