xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุสลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (23 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟและบริเวณโดยรอบ

โดยในเวลา 10.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพล.อ.อัศวิน ขวัญมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
904 วปร. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการดำรวจนครบาล หน่วยพระราชทาน กอ.รมน. กทม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 60 คน ร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน จากนั้นจิตอาสาฯ ดำเนินการพัฒนาความสะอาดตามจุดที่กำหนด

สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน A พัฒนาล้างทำความสะอาดและทาสีรั้ว บริเวณหน้าสถานีรถไฟ โซน B พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ และโซน C พัฒนาทำความสะอาด
บริเวณอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงและตู้รถไฟ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวลำโพงตลอดวันกำลังโหลดความคิดเห็น...