xs
xsm
sm
md
lg

โอนแล้ว! เบี้ยคนชรา-พิการ-เอดส์ ไตรมาสแรก 2.1 หมื่นล. 76 จังหวัด เฉพาะเบี้ยคนชรา 1.7 หมื่นล. 8.7 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โอนแล้ว! เบี้ยคนชรา-พิการ-ป่วยเอดส์ ไตรมาสแรก 2.1 หมื่นล้าน เข้า อปท.76 จังหวัด เฉพาะเบี้ยคนชรา 1.7 หมื่นล้าน มากกว่า 8 ล้านคน คนพิการ 4 พันล้านให้กว่า 1.8 ล้านคน และผู้ป่วยเอดส์ 8.9 หมื่นคน 134 ล้าน จัดสรร “โคราช” คนชรา-พิการมากสุด 791 ล้าน/204 ล้าน ตามลำดับ ส่วนป่วยเอดส์โอนให้ “เชียงราย” มากสุด

วันนี้ (16 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2562) ให้กับ 76 จังหวัดเพื่อค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วงเงิน 17,242,141,200 บาท จำนวน 8,748,667 ราย เบี้ยยังชีพความพิการ วงเงิน 4,433,296,800 บาท จำนวน 1,847,207 ราย และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 134,658,000 บาท จำนวน 89,772 ราย วงเงินรวม 21,810,096,000 บาท

ทั้งนี้ เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

โดยพบว่า จ.นครราชสีมา ได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพมากที่สุด เป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 791,540,700 บาท และได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 204,060,000 บาท ขณะที่ จ.เชียงราย ได้รับจัดสรร เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์มากที่สุด จำนวน 9,124,500 บาท ขณะที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรในส่วนนี้ 7,554,000 บาท

สำหรับไตรมาสแรกนี้จะยังไม่มีการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท

เมื่อวานนี้ (15 ต.ค.) กรมบัญชีกลางระบุว่า ได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง ในเดือน ม.ค. 63

โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวจะมีรอบการจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นๆกำลังโหลดความคิดเห็น...