xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ถกติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สั่งเร่งแก้ความเดือดร้อน ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
“ประวิตร” นั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สั่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนพื้นที่เร่งด่วน

วันนี้ (11 ต.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พล.อ.ประวิตรกล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีมติรับทราบผลการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค แนวทางและนโยบายและมาตรการในการกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ อุทกภัย ปัญหาหมอกควัน ปัญหาแรงงาน ปัญหาการจัดการขยะ และอื่นๆ

“การประชุมวันเดียวกันนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาคในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกฯ แต่ละท่าน ได้ลงพื้นที่มอบนโยบาย และติดตามงานตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สำหรับการประชุมครั้งนี้จะได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน เพื่อประกอบการกำหนดแนวทางหรือนโยบาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ” พล.อ.ประวิตรกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...