xs
xsm
sm
md
lg

พง.อวย "คุรุจิต นาครทรรพ" ต่ออายุรอบสอง ปธ.ร่วม"พลังงาน"ไทย-มาเลย์ เหตุช่วยหารายได้เข้าปท.ปีละ 1.5 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.พลังงาน อวย "คุรุจิต นาครทรรพ" ต่ออายุรอบสอง ประธานร่วม "พลังงาน" ฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ยาวถึง 30 ก.ย.64 เหตุหารายได้ให้ "รัฐบาลไทย"จากกิจกรรมการสำรวจ/ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย เฉลี่ยปีละ 15,000 ล้าน

วันนี้ (10 ต.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เสนอแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ ให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

ทั้งนี้ ครม. เมื่อ 10 ต.ค. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในขณะนั้น เสนอชื่อนายคุรุจิต นาครทรรพ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คงองค์ประกอบของสมาชิกอื่นฝ่ายไทยอีก 6 คน ตามมติครม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2541 เรื่อง การแต่งตั้งประธานร่วมและสมาชิกฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

โดยกระทรวงพลังงาน แจ้ง ครม.ถึงการต่อวาระครั้งใหม่นี้ ระบุว่า โดยที่ผลการดำเนินงานขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาภายใต้การปฎิบัติ หน้าที่ของนายคุรุจิต นาครทรรพ ในฐานะประธานร่วมฝ่ายไทย บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทย การจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมเข้ารัฐและการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รวมทั้งเอาใจใสในการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรร่วม และผู้ประกอบการ การให้นโยบายการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ทำให้การดำเนินงานขององค์กรร่วมเป็นไปอย่างมีประลิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากประธานและกรรมการฝ่ายมาเลเซียในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

ทั้งนี้ในปี 2561 พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย มีการผลิตก๊าซในอัตราเฉลี่ยวันละ 1,179 ล้านลูกบาศก์ฟุต ส่งเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย เฉลี่ยวันละ 510 และ 669 ล้านลูกบาศก์ฟุต ตามลำดับ

"โดยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของ ประธานร่วมฝ่ายไทย ทำให้รัฐบาลไทยมีรายได้จากกิจกรรมการสำรวจและผลิตปีโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย เฉลี่ยปีละ 15,000 ล้านบาท"

นอกจากนี้ ยังสามารถผลักดันกรอบความตกลงในการขายก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่พัฒนาร่วมแปลง B-17&C-19 และแปลง B-17-01 เพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปิโตรนาส ไปจนถึงปี 2572 ซึ่งช่วยส่งเสริมการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ พัฒนาร่วมและเสริมสรัางความมั่นคงทางด้านพลังงานต่อทั้งสองประเทศในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นที่ยอมรับจากฝั่งมาเลเซียด้วย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...