xs
xsm
sm
md
lg

บช.ชี้ช่องแจ้งผู้ว่าฯ ใช้งบกลางจังหวัดละ 200 ล้าน แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง งดวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หวั่นช่วยชาวบ้านล่าช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บช.ชี้ช่องมหาดไทยแจ้งจังหวัดใช้งบกลาง 1.58 หมื่นล้าน ตามติ ครม. แจกจังหวัดละ 200 ล้าน งดจัดซื้อจัดจ้างแบบประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ชี้อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเข้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัด เน้นซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งนํ้า ขุดเจาะ เป่าล้างบ่อบาดาล ระบบส่งนํ้าและระบบประปา

วันนี้ (12 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัด วงเงิน 15,800 ล้านบาท จังหวัดละ 200 ล้านบาท ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้รับจัดสรร 500 ล้านบาท

คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ

โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินแผนงาน/โครงการ จำนวน 15,800 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจาก ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ กรณีโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท

“ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กรณีนี้กระทรวงมหาดไทย ย่อมสามารถพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือ (ซ) ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ข้อ 2 (5)”

ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงิน การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 นั้น เห็นว่า กระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการตามข้อพิจารณาข้างต้น โดยมิต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ในช่วงเร่งดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสอดคล้องกับระยะเวลาที่จังหวัดจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 กรณีโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท หากดำเนินการจัดหาโดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างอาชีพรายได้ การจ้างแรงงาน ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งนํ้า การขุดเจาะ เป่าล้างบ่อบาดาล ระบบส่งนํ้า และระบบประปา เป็นต้น

ล่าสุด กระทรวมหาดไทยมีวิทยุด่วนสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งสรุปแผนงาน/โครงการผ่านโครงสร้าง กบจ. ที่มีความพร้อม ได้แก่ ไม่มีปัญหาด้านมวลชน มีรูปแบบรายการ มีประมาณราคาค่าก่อสร้าง และสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อจัดสรรงบประมาณไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับแจ้งการอนุมัติโครงการสำหรับจังหวัดที่ส่งรายละเอียดโครงการมาแล้ว

“ให้ผู้ว่าฯ ทำความเข้าใจกับ อปท. และประชาชนว่า งบที่ ครม.อนุมัติครั้งนี้มิใช่งบของกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นงบกลางของรัฐบาลที่ประสงค์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จังึงจำเป็นต้องเสนอแผนโครงการตามข้อเท็จจริง”


กำลังโหลดความคิดเห็น...