xs
xsm
sm
md
lg

บช.จี้มหาดไทย เร่งโอนทรัพย์สิน 2 บิ๊กโครงการ รบ.ชุดก่อน กว่า 1 แสนรายการ วงเงิน 800 ล้าน หลังได้รับยกเว้นไม่ต้องคืนคลัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมบัญชีกลาง จี้ "มหาดไทย" เร่งโอนทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ 2 บิ๊กโครงการรัฐบาลชุดก่อน กว่า 1 แสนรายการ วงเงินกว่า 800 ล้าน ให้หน่วยงานอื่น เผยส่วนใหญ่เป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยปฏิบัติการระดับตำบล 7,255 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ ( 11 ก.ย ) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติจำหน่ายพัสดุและขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารพัสดุ

โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (3) ให้แก่กระทรวงมหาดไทย เป็นกรณีเฉพาะราย จำนวน 4,255 กลุ่ม จำนวนอุปกรณ์ 101,922 รายการ วงเงินงบประมาณ 843,940,744.33 บาท โดยไม่ต้องคืนกระทรวงการคลัง

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรัดให้ดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการสำคัญเร่งด่วน ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ประกอบด้วย มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ให้กลุ่มต่างๆ เป็นกรณีเฉพาะราย ตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์ที่จังหวัด ได้ส่งให้กระทรวงมหาดไทย จำนวนข้างต้น เป็นผู้ใช้และดูแลทรัพย์สินดังกล่าว โดยให้ดำเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่เกิดจากมาตรการดังกล่าว

ส่วนกรณีรายการทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ตามมาตรการดังกล่าวของจังหวัดที่ไม่ถูกระบุ ในแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์ข้างต้น ซึ่งอาจเกิดจากการตกสำรวจ ให้จังหวัดจัดหาผู้ประสงค์ จะใช้ประโยชน์ และพิจารณาโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กลุ่มต่างๆ เป็นผู้ใช้และดูแลทรัพย์สินดังกล่าวด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับใข้ในการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารพัสดุที่โอนให้กลุ่ม เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารพัสดุที่โอนให้กลุ่ม ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ ซึ่งสอดคล้องตามความเห็น ของคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด

สำหรับ แผนงาน/โครงการ กยจ. ในรัฐบาลที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรร รวมทั้งหมด 6,541,090,030 บาท จากงบกลาง รายการจ่ายเพื่อกรณีสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2558 สำนักงบประมาณ อนุมัติ ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน 3,827 โครงการ วงเงิน 3,212,968,000 บาท และจัดซื้อเครื่องจักร 21 จังหวัด วงเงิน 254,280,000 บาท

ส่วน โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท จัดสรรให้ จำนวน 7,255 ตำบล คิดเป็นเงิน 36,275 ล้านบาท มีการยกเลิกโครงการ 518.16 ล้านบาท

รวมทั้ง 3 มาตรการนี้ได้ใช้เงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษีจากประชาชนถึง 38,775.38 ล้านบาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น...