xs
xsm
sm
md
lg

เสียงข้างมากศาล รธน.ชี้ปมเซตซีโร่ กสม.ไม่ขัด รธน. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลรัฐธรรมนูญเคาะมติเสียงข้างมากกรณีเซตซีโร่ กสม.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ

วันนี้ (5 ก.ย.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวว่าที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) ได้มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่ระบุว่า ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยกรรมการสิทธิฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานและกรรมการสิทธิฯ ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยกรรมการสิทธิฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ และให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จ โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งเพราะลาออก โดยให้คำนวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 26 และมาตรา 27 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นกรณีที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิฯ ที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 26 และมาตรา 27 หรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...