xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ปรับงบฯ 63 เพิ่ม 3.4 พันล้าน เน้นภารกิจปราบทุจริต ประเดิมนำเข้า “กองทุนฯ ป.ป.ช.ภาคประชาชน” 269 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ป.ป.ช.ของบฯ 63 เพิ่ม 3.4 พันล้าน ประเดิมเข้า “กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” 269 ล้าน ตามกฎหมายประกอบ รธน.ปี 62 จัดสรรให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบรัฐ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสและจ่ายค่าทดแทนความเสียหายสำหรับผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งคุ้มครองการทำงานของ ป.ป.ช.

วันนี้ (2 ก.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบการปรับปรุงคำของบประมาณ ให้สอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อ 27 ส.ค. กรณีคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ขอปรับปรุงงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน 3,494,354,600 บาท โดยเพิ่มในส่วนของงบประมาณ “กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” วงเงิน 269,493,200 บาท

สำหรับ กองทุน ป.ป.ช.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ พ.ร.ป.ป.ป.ช.ปี 2562 กำหนดหมวดเฉพาะขึ้นมาใหม่ เป็นหมวดที่ 8 เรื่องการจัดตั้งกองทุน ป.ป.ช.มาตรา 163 กำหนดให้ที่มาของเงินกองทุนมาจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบรัฐ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสและจ่ายค่าทดแทนความเสียหายสำหรับผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งคุ้มครองการทำงานของ ป.ป.ช.

มาตรา 165 กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลรับผิดชอบการจ่ายเงิน โดยต้องมีผู้แทนหน่วยงานอื่นหนึ่งคน และมีผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหนึ่งคน โดยมาตรา 166 กำหนดให้กองทุน ป.ป.ช. ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายและแสดงความเห็น เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเผยแพร่ต่อประชาชน

ก่อนหน้านั้นหน่วยงานอิสระของรัฐ ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ประกอบด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอรับจัดสรร 631,445,600 บาท สำนักงานศาลปกครอง ขอรับจัดสรร 3,426,901,900 บาท สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอรับจัดสรร 2,713,183,400 บาท สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ขอรับจัดสรร 13,570,323,900 บาท สถาบันพระปกเกล้า ขอรับจัดสรร 545,071,300 บาท

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอรับจัดสรร 30,341,891,796 บาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอรับจัดสรร 3,409,609,300 บาท สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ขอรับจัดสรร 323,394,900 บาท สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอรับจัดสรร 5,262,776,100 บาท กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอรับจัดสรร 800,00,000 บาท และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน(สผผ.) ขอรับจัดสรร 585,264,800 บาท

ในส่วนของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ขอทบทวนงบประมาณปี 2563 จากวงเงินเดิม 329,488,700 บาท โดยขอจัดสรรเพิ่มเติมรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบรับคำร้องและหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Service System) จำนวน 1,956,900 บาท รวมเป็นขอจัดสรรใหม่ 631,445,600 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...