xs
xsm
sm
md
lg

"ธรรมนัส" ปลุกพลัง “หมอดินอาสา” หวังพัฒนาถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายหมอดินอาสาทั่วประเทศ พร้อมเป็นให้กำลังใจในการทำงานเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค. กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดอบรมหมอดินอาสา 77 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หมอดินอาสาประจำจังหวัดรับทราบทิศทางการประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินในบทบาทของหมอดินอาสา ในการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนระดมสมอง เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารเครือข่ายของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งเพิ่มความรู้ เทคโนโลยีใหม่ให้กับหมอดินอาสาหมอดินอาสาระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด เข้าร่วมการอบรม ณ กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร กทม.

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการอบรม และพบปะหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน โดยมอบแนวทางการทำงานแก่หมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความรู้ของหมอดินอาสาให้สามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการที่ดินได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้วางแนวทางการทำงานเครือข่ายของหมอดินอาสาทุกระดับ ได้แบ่งกลุ่มหมอดินอาสาเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลของหมอดินอาสาทั้งประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินมีหมอดินอาสาในระบบจำนวน 74,267 ราย โดยมีการจัดการและรวบรวมข้อมูลรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลประจำตัวหมอดิน การพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลรูปภาพ เพื่อประมวล วิเคราะห์ พัฒนาเป็น Big data สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรม
กลุ่มที่ 2 ทำความเข้าใจบทบาทของหมอดินอาสา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของหมอดิน และกำหนดบทบาทการทำงานของหมอดินระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ในรูปแบบของเครือข่าย สร้างความรักความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลทรัพยากรดิน
กลุ่มที่ 3 ขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ โดยหมอดินอาสา เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนจากวิถีเดิม เป็นเกษตรอินทรีย์ การปรุงดินให้น้ำ และดูแลแปลงเพาะปลูก
กลุ่มที่ 4 จัดทำแผนการพัฒนาที่ดินระดับตำบล โดยความร่วมมือของหมอดินอาสา เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 5 พัฒนาศูนย์เรียนรู้หมอดิน เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน บริการปัจจัยการผลิต รับเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
และ กลุ่มที่ 6 การเตือนภัยพิบัติ โดยทำหน้าที่เป็นเป็นผู้ประสานงาน/รายงาน กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย

อนึ่ง หมอดินอาสา เริ่มตั้งในปี พ.ศ.2538 คัดเลือกเกษตรกร ที่อาสาทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในระดับหมู่บ้าน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด โดยมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่บ้าน หรือแปลงทำกิน ที่เรียกว่า ศูนย์เรียนรู้หมอดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการตรวจสอบดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น สารเร่ง พด. ปูน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก รวมไปถึงการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยใช้วิชาการที่ได้รับจากการอบรมและประสบการณ์ความสำเร็จของตัวเอง และเป็นผู้ประสานงานและรายงานกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย.
กำลังโหลดความคิดเห็น...