xs
xsm
sm
md
lg

มท.แจงด่วน งบฯ 1.5 หมื่นล. จังหวัดละ 200 ล. แก้ปัญหาภัยแล้งพ่วงช่วยน้ำท่วม คาดได้เงิน ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาดไทย แจงด่วน งบ 1.5 หมื่นล้าน จังหวัดละ 200 ล้าน พ่วงแก้ภัยแล้ง/น้ำท่วม พื้นที่ 76 จังหวัด สั่ง ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เตรียมแผนงาน/โครการเสนอของบผ่านระบบ กบจ. คาดโอนงบได้กลางเดือนกันยนยน 2562 นี้ ส่วนงบแก้น้ำแล้งเร่งด่วน 2 จังหวัด "สุรินทร์-บุรีรัมย์" ได้แห่งละ 500 ล้าน เช่นเดิม

วันนี้(23 ส.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตามแผนแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตามมติครม. 20 ส.ค.ที่ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ก่อนหน้านั้น นายกฯลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยเห็นชอบในหลักการเชิงยโยบายแผนการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำร่างแผนการดำเนินการตามแผนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น จำนวน 15,800 ล้านบาท แบ่งเป็น 74 จังหวัด ๆ ละ 200 ล้านบาท และสำหรับจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ อนุมัติช่วยแก้ไขน้ำแล้ง 500 ล้านบาท เนื่องจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และรับรายงานว่า ได้รับความเดือดร้อนสูง และต้องการพัฒนาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภค บริโภคเร่งด่วน

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวห้ามนำไปใช้ซื้อครุภัณฑ์ การจัดประชุมสัมมนา การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เบี้ยเลี้ยง ค่าเกินเวลา และค่าเดินทางราชการ โดยให้เป็นไปตามหลักกฎหมายของสำนักงบประมาณ

"ตามแนวทางปฏิบัติ งบประมาณ 15,800 ล้าน จะครอบคุลม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,032 หมู่บ้าน ที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบภัยแล้งและอุทกภัย โดยให้จังหวัดสำรวจพื้นที่และจัดทำแนวทางปฏิบัติ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ก่อนพิจารณากลั่นกรองโครงการตามจำเป็น และให้ประเมินผลรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป"

ทั้งนี้เมื่อจังหวัดเตรียมโครงการแล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอ ครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 15,800 ล้านบาท ต่อไป โดยคาดว่า จะสามารถโอนงบประมาณให้จังหวัดเพื่อดำเนินการได้กลางเดือนกันยนยน 2562 นี้.


กำลังโหลดความคิดเห็น...