xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กตู่" มอบ 10 หน้าที่ชัด ๆ "ทีมโฆษกรัฐบาล" ระบุเหตุออกคำสั่ง ไม่พบมีกม./ระเบียบหน้าที่รองรับไว้โดยเฉพาะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"บิ๊กตู่" มอบ 10 หน้าที่ "โฆษก/รองโฆษกฯรัฐบาล" ระบุเหตุออกคำสั่ง ไม่พบมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการที่กำหนดหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ จี้ทุกหน่วยงานต้องประสานงานข่าวทีมโฆษกรัฐ เน้นงานเดิมร่วมประชุม แถลงมติครม. ตามข่าวสารโลก แจ้งผลงานรัฐ ชี้แจงข่าวที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อข่าวสารที่คลาดเคลื่อน เกิดความเสียหาย แก่ครม. รัฐ และประเทศชาติ ให้จัดประชุม สัมมนา สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดเผยข้อมูลรัฐบาล ตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ปี 52 และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 40

วันนี้ ( 21 ส.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 197/2562 เรื่อง หน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ภายหลังมีมติครม.แต่งตั้งรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คนจาก 2 พรรคการเมือง โดยตามระเบียบสำนักนายกฯ หลายๆฉบับ แล้วไม่พบว่า มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการที่กำหนดหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี จึงกำหนดให้มีคำสั่งดังกล่าวขึ้นมา สำหรับคำสั่งดังกล่าวมี 10 ข้อ มีใจความว่า

โดยที่มาตรา 4 (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง แต่มิได้มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการที่กำหนดหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ

ดังนั้น เพื่อให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถปฏิบัติภารกิจติดต่อประสานงานกับหน่วยงานชองรัฐและเอกชน ในการตอบสนองนโยบาย ด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลได้อย่างชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งสร้างความเชื่อถือและความเข้าใจที่ถูกต้อง ในหมู่สื่อมวลชนและประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ ดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแถลงผลการประชุมและเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2. แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ

3. ชี้แจงข่าวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อข่าวสารที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นความจริง อันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนก หรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลในคณะรัฐมนตรี รัฐบาล หรือประเทศชาติโดยส่วนรวม

4. ติดตาม ตรวจสอบข่าวสาร ความคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันมีผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ

5. เสนอแนะงานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและสื่อมวลชนเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี

6. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานกับโฆษกกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ และสถานที่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ทุกหน่วยงานสนับสนุน การดำเนินงานตามคำร้องขอ

8. ดำเนินการใด ๆ เช่น จัดประชุม สัมมนา และสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ ประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุด

9. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและทราบข้อมูลแจ้งชัด เข้าร่วมชี้แจงแถลงข่าวด้วย ตามความจำเป็นและเหมาะสม

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยการและให้การสนับสนุน การดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่นัดนี้เป็นต้นไป.


กำลังโหลดความคิดเห็น...