xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชื่อ "บอร์ดนโยบายข้าว" ลุงตู่2/1 ดึงภาคปชช.ร่วมพรึ๊บ! สภาเกษตรกรฯ ทีดีอาร์ไอ สมาคมชาวนาฯ ศูนย์ข้าวชุมชนฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดชื่อ "บอร์ดนโยบายข้าว" ประยุทธ์ 2/1 ประชุมพรุ่งนี้ ดึงภาคประชาชนร่วมพรึ๊บ! ผู้แทนเกษตรกร ประธานคณะทำงานศึกษากฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เจ้าของศูนย์ข้าวชุมชนขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ มีรัฐมนตรีเป็นกรรมการแค่ 4 คน พ่วงภาคเอกชน สมาคมโรงสีข้าวไทย/สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

วันนี้ (20 ส.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในวันที่ 21 ส.ค. นี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสินค้าข้าว บังเกิดประสิทธิผลเป็นผลดีต่อเกษตรผู้ผลิต ระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปข้าวอย่างครบวงจร นอกจากจะมี นายกรัฐมนตรี นั่ง ประธานกรรมการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็น รองประธานกรรมการแล้ว ยังมีกรรมการในตำแหน่งประกอบด้วย รมว.คลัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.มหาดไทย

รวมถึงข้าราชการประจำที่เป็นกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับอธิบดีกรมการข้าว และอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนตัวแทนภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

"ที่น่าสนใจ มีการแต่งตั้งกรรมการภาคประชาชน ประกอบด้วย นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ผู้แทนเกษตรกรอำเภอวาปีปทุม ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และ นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เจ้าของศูนย์ข้าวชุมชน ในการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่"

ทั้งนี้ กรรมการชุดนีจะหน้าที่อำนาจ 1.กำหนดกรอบนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับสินค้าข้าว เพื่อให้การบริหารสินค้าข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง2.เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวคณะรัฐมนตรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การบริหารจัดการข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาต่อเนื่อง3.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

4.พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับประกันรายได้ให้กับเกษตรกรและวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้า และผู้ส่งออกข้าว เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ5.ติดตามและกำกับดูแลการปฎิบัติตามนโยบาย มาตรการและโครงการที่อนุมัติ6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการด้านการผลิต การตลาด การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้าวหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7.เชิญบุคคลที่เกี่ยวมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของทางราชการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ และปฎิบัติตามงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ก่อนหน้านี้.


กำลังโหลดความคิดเห็น...