xs
xsm
sm
md
lg

รับทำเนียบดิจิทัล มาแล้ว! "ซอฟต์แวร์ไอที" 8 ระบบสุดไฮเทค "สำนักนายกฯ" ทุ่ม 16 ล้าน เฉพาะ"บัตร ขรก./สื่อ" ดูฐานข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึก ผ่านระบบทะเบียนราษฎร์/บัตรปปช. แค่คลิ๊กเดียว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รับทำเนียบดิจิทัล มาแล้ว! "ซอฟต์แวร์สารสนเทศ" 8 ระบบสุดไฮเทค "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี" ทุ่ม 16 ล้าน เน้นความมั่นคงปลอดภัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทำฐานข้อมูลทุกระดับทั้งคน/คุรุภัณฑ์ นักการเมือง/ขรก./นักข่าว เน้น "บัตรแสดงตน บัตรผ่าน ฐานข้อมูลของที่ระลึก/คุรุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ห้องประชุม" เผยเฉพาะ"บัตร ขรก./สื่อ" ตรวจสอบฐานข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึก ผ่าน “ระบบทะเบียนราษฎร์/บัตรปปช.”ได้แค่คลิ๊กเดียว แถมติดตั้งจอแสดงผลระบบปฏิบัติการ จอแสดงผล "Smart TV"ทุกพื้นที่

วันนี้(18 ส.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ออกประกาศให้ บริษัท ดี โซลูชั่น ดอทคอม จำกัด เป็นผู้ชนะ โครงการซื้อลิขสิทธิซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายในองค์กร "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี" จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธิประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินขั้นต่ำ 16,875,000 บาท จากราคากลาง 25,000,000 บาท โดยลดงบประมาณได้ถึง 8,125,000 บาท

โครงการนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่สมัย พล.อ.วิลาศ อรุณศรี ดำรงตำแหน่งเลขาธิdารนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฯ เป็นเครื่องมือในการบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานแต่ละระบบเข้าด้วยกันอย่างน้อย 8 ระบบ

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลบุคลากร การจัดการบัตรแสดงตน การจัดการบัตรผ่านยานพาหนะ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลของที่ระลึกนายกรัฐมนตรี การจัดการรถยนต์ส่วนกลาง การจัดการห้องประชุม และบริการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

"เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สลน. ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัย มีความสะดวก รวดเร็วทันเหตุการณ์ และเท่าทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลังจากได้เพิ่มระบบงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บไซต์รัฐบาลไทย ระบบเว็บไซต์ สลน."

สำหรับ "สเปก" ลิขสิทธิซอฟต์แวร์ดังกล่าว ในขอบเขตงานหรือ TOR ประกอบด้วย สิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เฉพาะวัตถุประสงค์ สำหรับ สลน. ,รองรับการทำงานแบบ Responsive Web Application ที่สามารถแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Smartphone Tablet Notebook และ Desktop ระบบสามารถบริหารจัดการ “การระบุตัวตน” (Authentication) ทุกระบบได้ และระบบสามารถบริหารจัดการ “สิทธิการเข้าใช้งานระบบ” (User Right) ทุกระบบได้

ประกอบด้วย ลิขสิทธ์การใข้ขอฟต์แวร์สำเร็จรูปรายปี ในลักษณะ Robotic Process Automation ที่สามารถ รองรับการบริหารจัดการกระบวนงานผ่านหุ่นยนต์เสมือน ชนิด Attended Robot ไม่น้อยกว่า 5 Robots และ โปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์เสมือน (Development Tool) จำนวน 1 User

อุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและในอนุญาตขับรถยนต์ชนิดแถบแม่เหล็ก (Smart Card & Magnetic Card Reader) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ,อุปกรณ์พิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยอัตลักษณ์บุคคล (Identification & Authentication) ผ่าน เทคโนโลยี “ Face Recognition” และ “ Fingerprint Recognition” และ “ ID Card Reader” และ “Password” จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบ NAS Storage ชนิดไม่น้อยกว่า 4 Bays ที่มีความจุรวมไม่น้อยกว่า 56 TB และมี CPU 4 Core ขนาดไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี Memory DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB และ มี 1 GB Lan ไม่น้อยกว่า 2 Ports

บริการข้อความสั้นประสิทธิภาพสูง เพื่อการส่งรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวแบบ OTP (One Time Password) ในลักษณะเรียลไทม์ (Real-time) หรีอ Bulk SMS Service ที่สามารถทำงานตอบสนองกับระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ แนวทางที่มีความ ปลอดภัยสูงกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่า

จอแสดงผลสำหรับติดตั้งประจำด้านนอกห้องประชุมแบบจอสัมผัส (Touch Screen) ชนิด Power over Ethernet ที่มีระบบปฏิบัติการ (Operating System) แบบ Android และมีพื้นที่แสดงผล วัดตามแนวเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด

จอแสดงผล ชนิด Smart TV สำหรบติดตั้งประจำอาคาร ในลักษณะสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ที่มีพื้นที่แสดงผล วัดตามแนวเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด และ เครื่องพิมพ์ QR Code จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง พร้อม Label ไม่น้อยกว่า 10,000 ชุด เป็นต้น

ทั้งนี้พบว่า เฉพาะในส่วนของ "การจัดการบัตรแสดงตน และ การจัดการบัตรผ่านยานพาหนะ" สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างในทำเนียบรัฐบาล และสื่อมวลชนนั้น มีสเปกว่า จะต้องสามารถกำหนดสถานะปัจจุบันของบัตร ทั้ง “ยกเลิก” “หมดอายุ” และ “ถูกต้อง” โดยแสดงเป็นลายนํ้าบนสำเนาดิจิทัลของบัตร รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ “ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร”

นอกจากนั้น ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจาก “ระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน” ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจากการอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนผ่าน “Smart Card Reader” ได้ รวมถึงสามารถนำเข้า “ข้อมูลเบื้องต้น” ของบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอมีบัตรแสดงตนหรือบัตรผ่านยานพาหนะ ประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อย เช่น “เลขประจำตัวประชาชน” “คำนำหน้านาม” “ชื่อ” “สกุล” “ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” (อีเมลล์) และ “หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่” เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีระบบแจ้งเตือนสถานะการหมดอายุของบัตรได้ด้วย โดยทุกระบบสามารถแจ้งเตือนแบบ "เรียลไทม์"ผ่านระบบแอพลิเคชั่นไลน์ และอีเมลล์ได้.กำลังโหลดความคิดเห็น...