xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กวิน”จัดทัพ 33 บิ๊ก ขรก.กทม.แทนคนเกษียณ ขยับ 10 ผอ.เขต 5 ผู้ตรวจฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บิ๊กวิน”จัดทัพ บิ๊ก ขรก.กทม.แทนคนเกษียณปีนี้ ระดับ ผอ.เขต/ผู้ช่วยผอ.เขต/ผอ.สำนัก/ผู้ตรวจกทม. รวม 33 ราย เผยโยกผอ.เขตราษฎร์บูรณะ มาเขตทุ่งครุ /ผอ.เขตวัฒนา มาเขตบางซื่อ/ ผอ.เขตพญาไท นั่งผอ.เขตวัฒนา/ ผอ.เขตบางพลัด มาเป็นผอ.เขตห้วยขวาง ตั้งใหม่ “ผอ.เขตคลองสาน/ ผอ.เขตดินแดง/ ผอ.เขตดุสิต /ผอ.เขตพญาไท / ผอ.เขตราชเทวี และผอ.เขตราษฎร์บูรณะ

วันนี้(14 ส.ค.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. ลงนาม 4 ฉบับในประกาศคำสั่ง กทม. เรื่องย้ายข้าราชการ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 33 ราย ประกอบด้วย

โดยฉบับแรก ให้นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ มาเป็น ผอ.เขตทุ่งครุ ให้นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผอ.เขตวัฒนา มาเป็น ผอ.เขตบางซื่อ ให้นายสุรชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผอ.เขตพญาไท มาเป็น ผอ.เขต วัฒนา และนายอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตบางพลัด มาเป็นผอ.เขตห้วยขวาง

ฉบับต่อมา ให้นางกนกพรรณ ธีระคำศรี ผอ.กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มาเป็น ผู้ตรวจราชการ กทม. นายประสพสุข พิมพโกวิท ผอ.กองควบคุมคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มาเป็น ผู้ตรวจราชการ กทม. นายยินยล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.กองนโยบายและแผน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มาเป็นสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มาเป็น ผู้ตรวจราชการ กทม. ให้นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยผอ.เขตสายไหม เป็น ผู้ตรวจราชการ กทม.

ให้นางเบญจา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผอ.เขตคลองเตย เป็น ผอ.เขตคลองสาน ให้นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้ช่วย ผอ.เขตคลองสามวา เป็นผอ.เขตดินแดง ให้นายดิชา คงศรี ผู้ช่วย ผอ.เขตดุสิต เป็น ผอ.เขตดุสิต ให้นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้ช่วยผอ.เขตบางรัก เป็น ผอ.เขตพญาไท ให้น.ส.นุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วย ผอ.เขตพระนคร เป็น ผอ.เขตราชเทวี ให้น.ส.ภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้ช่วย ผอ.เขตธนบุรี เป็น ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ

ให้ น.ส.วรนุช สวยค้าข้าว เลขานุการสำนักงานเลขานุการสำนักงานสิ่งแวดล้อม กทม. เป็น ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ให้นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผอ.กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็น ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง ผอ.กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็น ผอ.สำนักงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ให้ พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล ผอ.กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เป็น ผอ.สำนักงานยุทธศาสตร์ กองป้องกันสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ให้นายพรพิวัฒน์ แป้นเพชร อ.กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา เป็น ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราการครูและบุคลการทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา

ให้น.ส.อติภา พูลสวัสดิ์ ผอ.กองสรรหาบุคคล สำนัก กถ. เป็นผอ. กองพัฒนาระบบราชการ กทม. สำนัก กถ. ให้นายวรวัฒน์ หินขุย ผอ.กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักระบายน้ำ เป็นผอ.สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง เป็น ผอ.สำนักระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง น.ส.มาลินี เธียรสุนทร ผอ.กองรายได้ สำนักการคลัง เป็น ผอ.กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน กถ.

น.ส.ปิยธิดา นิยม ผอ.สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาคม เป็น ผอ.ผอ.สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาคม ระดับสูง นายสุพรพล หนูครองสิน ผอ.กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็น ผอ.สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม นางชูขวัญ นิลศิริ ผอ.สำนักงานผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็น ผอ.สำนักงานผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระดับสูง และน.ศ.สุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นผอ.สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ระดับสูง

ฉบับที่สาม ให้น.ส.พรทิพทย์ พรชีวทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักปลัดกทม. มาเป็น ผอ.สำนักการต่างประเทศ สำนักปลัดกทม. ให้นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผอ.สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นายธนากร สงวนทรัพย์ นักจัดการทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่ากทม. เป็น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่ากทม. และนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี รองผอ.โรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ เป็น ผอ.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์

สุดท้าย คำสั่งย้าย นายสุรพล พกุลานนท์ ผอ.สำนักงานการส่งเริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม มาเป็นผู้ช่วยผอ.เขตคลองสามวา.


กำลังโหลดความคิดเห็น...