xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ชี้มูล“พนม ศรศิลปฺ์”พร้อม 2 เมียรวยผิดปกติ 216 ล้าน มอบ ออส.ฟ้องศาลยึดเป็นของแผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพนม ศรศิลป์ (แฟ้มภาพ)
ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด “พนม ศรศิลป์” อดีต ผอ.สํานักพุทธฯ พร้อมภรรยาที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ร่ำรวยผิดปกติ 216 ล้านบาท ส่งอัยการสูงสุดฟ้องศาลอาญาคดีทุริตสั่งยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

วันนี้ (6 ส.ค.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในฐานะโฆษกสํานักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ที่จัดสรรให้วัดพนัญเชิงวรวิหาร ประจําปีงบประมาณ 2557 และประจําปีงบประมาณ 2558 และจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพนม ศรศิลป์ ที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณีเข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2561 นายพนม ศรศิลป์ และนางนิสา ศรศิลป์ คู่สมรส มีการนําฝากเงินและซื้อหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จํากัด รวมทั้งมีการซื้อที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะเป็นจํานวนมาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายพนม ศรศิลป์ มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ จึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน อนุกรรมการไต่สวน คณะอนุกรรมการไต่สวนได้ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าพบเงินฝากและทรัพย์สินต่างๆ ของนายพนม ศรศิลป์ และบุคคลใกล้ชิต ประกอบด้วยนางนิสา ศรศิลป์ (คู่สมรส) นางจรินรัตน์ แซ่ตั้ง และนางสมพิศ สุทธิบุญ (ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) รวมทั้งบุตรและ ญาติพี่น้อง ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ ดังนี้

1. เงินฝาก จํานวน 16 แห่ง เป็นเงิน 163,022,595.05 บาท
2. เงินลงทุน จํานวน 8 แห่ง มูลค่า 22,470,000 บาท
3. ที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี จํานวน 7 แปลง มูลค่า 5,119,400 บาท
4. บ้าน พร้อมที่ดิน จํานวน 2 หลัง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครปฐม รวมมูลค่า 805,919 บาท
5. ห้องชุดตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 1 ห้อง และจังหวัดปทุมธานี 2 ห้อง รวม 3 ห้อง มูลค่า 3,960,000 บาท
6. รถยนต์ จํานวน 9 คัน รวมมูลค่า 4,931,200 บาท
7. กรมธรรม์ประกันชีวิต จํานวน 4 กรมธรรม์ รวมมูลค่า 828,489 บาท
8. เงินที่นําไปชําระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน จํานวน 4 แห่ง เป็นเงิน 14,925,216.49 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นจํานวน 216,062,819.54 บาท (คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีคําสั่งอายัด ทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราว จํานวน 44,108,11329 บาท)

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ต่อไป

สำหรับนายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีเงินทอนวัด และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.61 เป็นต้นมา เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว


กำลังโหลดความคิดเห็น...