xs
xsm
sm
md
lg

กสม.ยันรับเรื่องร้องทุกข์จาก ปปช.ได้แม้เหลือกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขาธิการ กสม.ยืนยันสำนักงานฯ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ แม้มีกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และอยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวหรือสรรหากรรมการชุดใหม่

วันนี้ (3 ส.ค.) นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลังการลาออกของนางเตือนใจ ดีเทศน์ และนางอังคณา นีละไพจิตร เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ว่า แม้ปัจจุบันจะเหลือกรรมการสิทธิฯ ปฏิบัติหน้าที่เพียง 3 คน ซึ่งถือว่าน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่สำนักงาน กสม. ยังสามารถดำเนินงานตามภารกิจหลักในการคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังเพื่อเตรียมการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายังสำนักงาน กสม. เพื่อรอการพิจารณาของ กสม.ได้เช่นเดิม

ขณะเดียวกันเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปข้อมูลประกอบคำร้องและจัดทำร่างรายงานได้ทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราว หรือคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เรื่องร้องเรียนทุกกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและเตรียมข้อมูลหรือร่างรายงาน จะได้รับการพิจารณาวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ และ กสม.จะได้ออกข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในทันที

ส่วนกระบวนการสรรหา กสม.ชุดใหม่นั้น ตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มาตรา 60 วรรคสาม บัญญัติว่าในกรณีมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นำความในมาตรา 22 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา 22 กำหนดให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบ 7 คน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนนั้น อาจมีข้อติดขัดคือ การแต่งตั้งผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทน กสม. ที่ขาดไปเป็นการชั่วคราวโดยประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด มิได้ระบุกรอบระยะเวลาในการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ซึ่งหากยังไม่มีการแต่งตั้งในช่วงระยะเวลาอันใกล้ ก็มีความเป็นไปได้ว่า กสม. ชุดใหม่จะได้มาจากกระบวนการสรรหาตามปกติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ก่อนนำรายชื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กสม. ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการได้ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้

“ในระหว่างที่รอการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ กสม. ชั่วคราว หรือ การสรรหา กสม. ชุดใหม่นั้นยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนจะยังคงทุ่มเทปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน กสม. อย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ โดยภารกิจทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ขอบเขตที่กระทำได้เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน”นายโสพลกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...