xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองสั่งเพิกถอนมติ สกสค.ตั้ง“ณรงค์ แผ้วพลสง”นั่งเลขาฯ ชี้ไม่เป็นกลาง-ขัดประกาศกระทรวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายณรงค์ แผ้วพาลสง (แฟ้มภาพ)
ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติกรรมการ สกสค.ตั้ง “ณรงค์ แผ้วพลสง” นั่งเลขาฯ เมื่อ 28 พ.ค.62 ชี้หนึ่งในกรรมการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งเอง ได้มอบหมายให้คนอื่นลงมติแทน ทำให้การลงมติไม่เป็นกลาง ขณะผู้สมัครอีก 2 รายยื่นเอกสารไม่ครบ กลับให้มีสิทธิสัมภาษณ์ การลงมติจึงไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ (30 ก.ค.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่แต่งตั้งให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ได้มีมติและคำสั่งดังกล่าว

คดีดังกล่าว นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ซึ่งเป็นผู้สมัครและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ยื่นฟ้องคณะกรรมการ สกสค.เนื่องจากเห็นว่าการลงมติคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งนายณรงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เหตุผลที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนระบุว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายอรรรพล เป็นกรรมการและเลขานุการ สกสค. โดยตำแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ สกสค.ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 เพื่อคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งนายอรรถพลเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย ถือว่าอรรถพลเป็นคู่กรณีเสียเอง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อันเป็นเหตุสภาพภายนอกที่อรรถพลมิอาจเข้าร่วมประชุมเพื่อลงมติคัดเลือกได้ตามมาตรา 13 (1) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายอรรถพลจึงไม่อาจเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ รวมทั้งไม่อาจมอบอำนาจบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ สกสค.เพื่อออกเสียงเลือกเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ด้วย

อีกทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 นายอรรถพลได้มอบอำนาจให้นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนนายวิมลฯ จึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ไม่เป็นกลางตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่กรณีมิได้กล่าวอ้างศาลยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามข้อ 92 ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ พ.ศ. 2543

นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการสรรหาฯ รับพิจารณาผู้สมัครรายนายณรงค์ แผ้วพลสง และนายวิวัฒน์ อ้นน่วม และประกาศรายชื่อให้ผู้สมัครทั้งสองรายเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ และต่อมา คัดเลือกให้นายณรงค์ฯ เป็นหนึ่งในรายชื่อที่เสนอผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งที่ผู้สมัครทั้งสองรายยื่นเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จึงไม่เป็นไปตามข้อ 3 (1) ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มีนาคม 62 จึงพิพากษาให้เพิกถอนมติคณะกรรมการ สกสค. ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 เฉพาะส่วนที่มีมติให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่2/2562 ลงวันที่ 28 พ.ค. 62 โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ได้มีมติและคำสั่งดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...