xs
xsm
sm
md
lg

เคาะ ม.44 ระงับสรรหา กก.กสทช. รอ กม.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ใช้บังคับ ให้ชุดเดิมทำหน้าที่ต่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช. ใช้อำนาจตาม ม.44 ระงับสรรหากรรมการ กสทช. จนกว่า กม.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับ พร้อมให้กรรมการชุดเดิมทำหน้าที่ต่อ แม้บางคนอายุครบ 70 ปี จนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น

วันนี้ (8 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิก และระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ กําหนดให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จําเป็นไปพลางก่อนต่อไปตามที่กําหนดในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในระหว่างนั้นหากกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ในขณะเดียวกันก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินการให้มีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวโดยเร็วต่อไป นั้น

ด้วยเหตุที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในขณะที่มีความจําเป็นต้องมีความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และการสรรหากรรมการดังกล่าวในระหว่างที่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จก็เป็นเรื่องยุ่งยาก และอาจเกิดความเสียหายได้ ประกอบกับในปัจจุบันโครงสร้างและการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ได้กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการดําเนินงานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงจําเป็นต้องกําหนดให้มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นขอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไว้ก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใช้บังคับ หรือจนกว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒ ในกรณีที่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ ที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติ ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ ๑ เข้ารับหน้าที่ หรือจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่น

ข้อ ๓ ในกรณีที่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ตามข้อ ๒ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เท่าที่เหลืออยู่ และให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
“(๕) จัดให้มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง หรือประโยชน์สาธารณะ”

ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น...