xs
xsm
sm
md
lg

แอคชั่นสุดท้าย"รมว.เกษตร" ก่อนปล่อยวาง เวียนนส.ด่วนสุด ขันน็อต! ข้าราชการเกียร์ว่าง รับไม่ได้ ส.ส.เคลื่อนไหวประเด็นประมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แอคชั่นสุดท้าย " รมว.เกษตร" ก่อนปล่อยวาง เวียนหนังสือด่วนที่สุด ขันน็อต!ข้าราชการเกียร์ว่างในสังกัดเร่งลงพื้นที่แจงข้อมูลเกษตรกร-ชาวประมง เร่งเยียวยาหลังรัฐบาลคสช.จัดระเบียบเฉพาะประมง-สวนปาล์ม หลังพบ ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่งควงผู้นำอาชีพพบปะเกษตกร ขีดเส้น 19 มิ.ย.ต้องชัดเจน ย้ำ! ช่วยชาวบ้านไม่ต้องรอให้มี ส.ส.หรือ ผู้แทนกลุ่มองค์กรอาชีพต่างๆ ลงไปเคลื่อนไหวก่อน

วันนี้(17 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กรณีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บางพรรคการเมือง และผู้นำองค์กรอาชีพบางองค์กร ได้ลงพื้นที่ไปจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรและหรือสมาชิกขององค์กรเกษตรกร เพื่อรับฟังความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่ภาคใต้และตะวันออก เช่น กระบี่ ภูเก็ต สงขลา พังงา ตราด ระยอง จันทบุรี และสมุทรสงคราม

ล่าสุด นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ถึงปลัดกระทรวงเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วย และประมงจังหวัด เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ภายหลังได้ตรวจสอบข่าวสารจากสื่อต่างๆ พบว่า ขณะนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บางท่านและผู้นำองค์กรอาชีพบางองค์กรได้ลงพื้นที่ไปจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรและหรือสมาชิกขององค์กรเกษตรกร เพื่อรับฟังความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น กลุ่มชาวประมงภูเก็ต สงขลา พังงา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรสงครามและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ ฯลฯ นั้น

เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมไปแล้วหลายเรื่อง เช่น การจัดระเบียบการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ ปี 2558-2559 การรับซื้อปาล์มในราคาที่เป็นธรรม การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การรักษาเสถียรภาพราคายางพาราและไข่ไก่ เป็นต้น

"ขอให้ ปลัดกระทรวงและอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าในสังกัด ได้ดำเนินการแจ้งประมงจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต สงขลา พังงา ตราด ระยอง จันทบุรี และประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ไปรวบรวมประเด็นปัญหาที่มี ส.ส.และหรือนายกสมาคมกลุ่มอาชีพนั้นๆ ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกอบอาชีพนั้นๆ มีประเด็นใดบ้าง หากพบว่าปัญหาใดที่ทางราชการแก้ไขไปแล้ว เช่น การเยียวยาช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทรบจากมาตรการรัฐ ปี 2558-2558 หรือการปรับปรุง พระราชกำหนด ประมง 2558 ก็ให้รีบจัดประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องต่อไป"

ทั้งนี้อาจประสานงานกับนายอำเภอท้องที่เพื่อไปร่วมชี้แจงผ่านการชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละอำเภอด้วย ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง รวมทั้งให้ประสานงานกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด(อ.พ.ก.)ทราบเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการจัหงวัดทราบและพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย โดยขอทราบผลการปฎิบัติใน 19 มิ.ย.62 นี้

ในหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ยังให้รายงานปัญหาที่มีเอกชนบางรายไปจำกัดปริมาณการรับซื้อปาล์มตามโครงการของกระทรวงพลังงาน โดยขอให้เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ประสานงานกับพลังงานจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดเพื่อร่วมกันตรวจสอบการรับซื้อปาล์มของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการว่ามีปัญหาอุปสรรคประการใดหรือไม่ ทั้งนี้หากมีปัญหา/อุปสรรคใดที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ที่จะแก้ไขได้ให้รีบรายงานส่วนกลางและ กระทรวงพลังงานรวมทั้ง กระทรวงพาณิชย์ทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขให้ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ยังให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางปฎิบัติงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ที่อยู่ในพื้นที่ทุกหน่วยต้องหมั่นลงพื้นที่เพื่อติดตามและสดับตรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเร่งแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นประจำ ทั้งนี้ให้ใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในการประสานงานการแก้ไขปัญหานั้นๆ หากปัญหาใดที่หน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ให้รายงานส่วนกลางพิจารณาโดยเร็วอย่าชักช้า

"ไม่ต้องรอให้มี ส.ส.หรือผู้แทนกลุ่มองค์กรอาชีพต่างๆ ลงไปเคลื่อนไหวรับฟังความคิดเห็น หรือเรียกร้องก่อนแต่อย่างใด ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรง แต่ได้ไปติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ภายหลังจากที่มีการร้องเรียนแล้วนั้น ถือว่าหน่วยงานในสังกัดหน่วยนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง จึงต้องปรับปรุงอย่าให้บกพร่องอีกต่อไป"

นอกจากนี้ ให้ปลัดกระทรวงฯ กำชับผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการ ได้ลงไปพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัดต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให้คำแนะนำหรือมอบหมายสั่งการในการทำงานด้านต่างๆ แก่หน่วยงานในพื้นที่ปฎิบัติเป็นระยะๆ ด้วยในกรณีหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือเกษตรกรไปแล้ว ก็ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร์ ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวในทุกช่องทางอย่างกว้างขวางด้วย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...