xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปค.สูงสุด ยกคำขอรพ.เอกชน เมินทุเลาประกาศฯยา-บริการ เป็นสินค้าควบคุม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลปค.สูงสุด ยกคำขอรพ.เอกชน ขอทุเลาประกาศฯกำหนดให้ยาเวชภัณฑ์และบริการของสถานพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม ชี้คำขอไม่เข้าหลักเกณฑ์ ประกาศฯออกโดยชอบ คกก.ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดราคาสินค้าและบริการจึงยังไม่ชัดว่าเสียหาย

วันนี้ (13มิ.ย.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 22 ม.ค. 62 ซึ่งกำหนดให้มีมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่22ม.ค.62-21 ม.ค. 63 หรือจนกว่าจะมีการประกาศฉบับใหม่ตามที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กับพวกรวม 42 คนยื่นคำร้อง หลังยื่นฟ้องคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กับพวกรวม 4 คน ขอเพิกถอนประกาศดังกล่าว เฉพาะข้อ 3 (13) ยารักษาโรค (14) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และ (50 ) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกกฎที่ขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดยกคำขอทุเลา ระบุว่า ประกาศดังกล่าวออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการทุเลาการบังคับได้ เมื่อมีองค์ประกอบครบ 3 ประการ คือ 1.กฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. การให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป ในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และ3. การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือแก่บริการสาธารณะ เหตุแห่งคดีนี้เกิดจากมีข้อร้องเรียนในเรื่องราคายาและบริการทางการแพทย์มีราคาสูงเกินสมควร คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เห็นว่ามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการค้าภายในประเทศจึงกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคเพื่อแก้ปัญหาราคายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้ออกประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางฯ ตามมาตรา 9และมาตรา 24 แห่งพ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในชั้นนี้ จึงเห็นว่า คณะกรรมการกลางฯ ได้ออกประกาศพิพาทที่มีฐานะเป็นกฎไปโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่ากฎดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อีกทั้ง เห็นว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หมวด 3 การกำหนดราคาสินค้าและบริการมีขั้นตอนตามมาตรา 24 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการกลางฯมีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้ และเมื่อประกาศแล้ว คณะกรรมการกลางฯยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา 25 ในการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจำหน่ายสินค้า หลักเกณฑ์ มาตรการอื่นๆ เกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าและบริการ ซึ่งในขณะที่สมาคมร.พ.เอกชนและพวกอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าและบริการ คณะกรรมการกลางฯยังมิได้กำหนดมาตรการในรายละเอียดเรื่องราคาสินค้าหรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่มีมาตรการใดๆ มาบังคับสมาคมร.พ.เอกชนและพวกต้องปฏิบัติในการเรียกเก็บค่ายาและค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับการรักษาพยาบาลในอัตราใด จึงไม่อาจถือได้ว่า หากให้ประกาศฯดังกล่าวใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคมร.พ.เอกชนและพวกจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง กรณีคำขอทุเลาการบังคับตามกฎนี้จึงเป็นคำขอที่ไม่ครบหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎพิพาท ตามคำขอของสมาคมร.พ.เอกชนและพวกได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...