xs
xsm
sm
md
lg

“ธนาธร” โดนแล้ว! มติศาล รธน.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. หลังรับคำร้อง กกต.คดีหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้อง กกต.วินิจฉัยคดีหุ้นสื่อ "ธนาธร" พบพิรุธไม่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่แจ้งโอนเร็วเหมือนที่ผ่านมา พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนมีคำวินิจฉัย เหตุหวั่นเป็นอุปสรรคดำเนินงานสภาฯ ตีตกคำร้องผู้ตรวจฯ ให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช.แต่งตั้ง กก.สรรหา ส.ว.เหตุไม่ใช่บทบัญญัติตามกฎหมาย

วันนี้ (23 พ.ค.) หลังศาลรัฐธรรมนูญประชุมนานกว่า3ชม.ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และส.ส.บัญชีรายชื่อ มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 3 )กรณีถือครองหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้อาจขาดคุณสมบัติ ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6 )ประกอบมาตรา 98( 3 ) ไว้พิจารณาวินิจฉัย ขณะเดียวกันก็มีมติเสียงข้างมาก8ต่อ 1 ให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย โดยศาลฯให้เหตุผลว่าคดีนี้กกต. ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตามพ.รป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 71 ตามที่กกต.ร้องขออย่างไรก็ตามศาลฯ ได้แจ้งคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาให้กกต.ทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้นายธนาธรยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ทั้งนี้ตามคำร้องของ กกต. นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี-ลัคมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องพิจารณาที่ 8/2562 กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231(1) ว่า คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีปัญหาเกี่ยวกับ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 วรรคสอง และมาตรา 269 (1) (ข) และ (ค) หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเห็นว่า คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรอง เสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 เท่านั้น มิใช่เป็นการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงมิใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมาย ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231(1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้ พิจารณาวินิจฉัย

กำลังโหลดความคิดเห็น...