xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.ลุยจัดระเบียบสังคม เร่งแก้หนี้นอกระบบ 3 แสนราย รวมกว่า 500 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. (แฟ้มภาพ)
โฆษก กอ.รมน.เผยแผนจัดระเบียบสังคม เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมไกล่เกลี่ย จัดทำข้อตกลงเจ้าหนี้-ลูกหนี้ กว่า 3 แสนราย รวมกว่า 500 ล้านบาท

วันนี้ (16 พ.ค.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ครั้งที่ 5/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านม าโดยมีเรื่องการจัดระเบียบสังคม (การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ) กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 37 จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และ กอ.รมน.ภาค 3 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ในการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการดำเนินการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบและการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ กอ.รมน. ภาค 1-4 สรุปข้อมูล สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย จัดทำข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ จำนวน 351,200 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 511,367,003 บาท

การปรับสถานะ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 กอ.รมน.จังหวัดชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดระนอง และ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการดังกล่าวได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...