xs
xsm
sm
md
lg

มท.แจงเหตุจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เบิกงบช้า 2.3 พันล. พบ 128 โครงการเอกสารค้างหน่วยงานอื่น สตง.ท้วงประมูลใหม่กว่า 30 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มท.แจงเหตุไตรมาสสอง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายงบลงทุนปี 62 ล่าช้าเพียงร้อยละ 55 ในห้วงการดำเนินงานโครงการ พบมูลค่าเบิกล่าช้ากว่า 2.3 พันล้านบาท ส่วนใหญ่ 128 โครงการติดปัญหาโครงการรอพิจารณาจากหน่วยงานอื่น เผp 4 โครงการ กว่า 30 ล้านบาท สตง.ทักท้วงราคากลาง รอจัดซื้อจัดจ้างใหม่

วันนี้ (2 พ.ค.) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า สาเหตุของการเบิกจ่ายล่าช้าในห้วงการดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายปี 2562 ไตรมาสสอง ก่อนเข้าสู่ไตรมาสสาม ภาพรวมของประเทศยังต่ำกว่าเป้าหมาย พบว่าจังหวัดได้รับจัดสรรงบลงทุน 14,453.18 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,194.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.74 กลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบลงทุน 6,591.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,408.82 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 51.80 โดยรวม ได้รับจัดสรรงบลงทุน 21,044.79 ล้านบาท เบิกจ่าย 11,603.66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 55.19

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 82 โครงการ วงเงิน 848,535,123 บาท หรือร้อยละ 35.10 รอการพิจารณาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ โครงการดำเนินการเองของกรมชลประทาน 128 โครงการ วงเงิน 762,769,300 บาท หรือร้อยละ 33.08 มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง 14 โครงการ วงเงิน 232,911,400บาท หรือ ร้อยละ 9.71

โครงการดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ 92 โครงการ วงเงิน 206,986,765 บาท หรือ ร้อยละ 8.63 โครงการรอการพิจารณาของ อ.ก.บ.ภ. / ก.บ.ภ. 72 โครงการ วงเงิน 178,215,600 บาท หรือ ร้อยละ 7.43 โครงการรอการพิจารณาของ ก.บ.จ. / ก.บ.ก. 17 โครงการ วงเงิน 45,831,603 บาท หรือ ร้อยละ 1.91 ค่าจ่างเหมาบริการฯ เบิกจ่ายเป็นรายเดือน เบิกจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน ถึงสิ้นปีงบประมาณ 12 โครงการ วงเงิน 38,379,500 บาท
1.60

“สตง.ทักท้วงราคากลาง ทำให้ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกาหนดราคากลางใหม่ 4 โครงการ วงเงิน 30,318,300 บาท หรือร้อยละ 1.26 มีหลายกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดกิจกรรม มีการส่งเบิกจ่ายแล้วเป็นบางกิจกรรมคาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 6 โครงการ วงเงิน 16,456,800 บาท หรือ ร้อยละ 0.69”

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามปฏิทินทางวัฒนธรรม 4 โครงการวงเงิน 12,775,800 บาท หรือร้อยละ 0.53 โครงการประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 2 โครงการ 4,281,500 บาท หรือร้อยละ 0.18 มีเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ 2 โครงการ วงเงิน 3,000,000 บาท หรือร้อยละ 0.13 และ จากสาเหตุอื่น ๆ 2 โครงการ วงเงิน 6,171,200 บาท หรือร้อยละ 0.26 รวม 437 โครงการ วงเงิน 2,386,632,891 บาท

เมื่อวานนี้ (1 พ.ค.) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รายงานต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ภาพรวมของประเทศยังต่ำกว่าเป้าหมาย (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 เมษายน 2562)


กำลังโหลดความคิดเห็น...