xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ล่าสุด แห่งที่ 75,033 “เชียงยืน หมู่ 20” ขึ้นตรงกับตำบลเชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ล่าสุด แห่งที่ 75,033 “หมู่บ้านเชียงยืน หมู่ 20” การปกครองขึ้นตรงกับต่อตำบลเชียงยืน อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี ดำเนินการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ปี 2547 จัดทำแนวเขตการปกครองในระบบภูมิศาสตร์ (GIS) มาตรา 1 : 50,000

วันนี้ (25 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า ราชกิจานุบเกษาเผยแพร่ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ลงนามโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใจความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2547 และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0301.1/ว 7464 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ขอตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านไว้ ดังต่อไปนี้

1. แยกหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงยืน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านเชียงยืน โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 20 ตำบลเชียงยืน และให้มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้าน บ้านหนองหลอดพัฒนาหมู่ที่ 17 ตำบลเชียงยืน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองห้วยหลวง บริเวณพิกัด TE544328 ไปทางทิศตะวันออก ผ่านถนนลูกรัง เลียบคลองชลประทาน สิ้นสุดที่ถนนเลียบคลองชลประทาน บริเวณพิกัด TE549327 รวมระยะทาง ประมาณ 0.470 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้าน บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16 และบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงยืน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก ถนนเลียบคลองชลประทาน บริเวณพิกัด TE549327 ไปทางทิศใต้ ตามถนนลูกรัง ถึงสี่แยกบรรจบกับ ถนนลาดยางสายอุดร-กุดจับ บริเวณพิกัด TE549322 ไปทางทิศใต้ ตามถนนลาดยางสายอุดร-กุดจับ ถึงสี่แยกบรรจบกับถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3146 บริเวณพิกัด TE548317 ไปทางทิศใต้ ตามถนนลาดยางสายอุดร-กุดจับ สิ้นสุดที่สี่แยกบ้านเชียงยืนบรรจบ ถนนลาดยาง บริเวณพิกัด TE548310 ระยะทางประมาณ 1.730 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2 และบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงยืน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก สี่แยกถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน บริเวณพิกัด TE548310 ไปทางทิศตะวันตก ตามถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ถึงสามแยกหน้าวัดธาตุมังคลารามบริเวณพิกัด TE547310 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตวัดธาตุมังคลาราม บริเวณพิกัด TE545310 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ติดแนวเขตวัดธาตุมังคลาราม บริเวณพิกัด TE546311 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตวัดธาตุมังคลาราม ถึงประตูวัด (ประตูทิศเหนือ) บริเวณพิกัด TE547311 ไปทางทิศเหนือ ตามถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณพิกัด TE547312 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านตามแนวเหมืองสาธารณประโยชน์ และผ่านทุ่งนา ตามขอบโฉนดเลขที่ 11443, 139972, 139973, 89793, 11444 สิ้นสุดที่ถนนเลียบคลองชลประทาน บริเวณพิกัด TE536315 รวมระยะทางประมาณ 2.100 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้าน บ้านอีหลุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงยืน และตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนเลียบคลอง ชลประทาน บริเวณพิกัด TE536315 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนลูกรัง บรรจบริมคลองห้วยหลวง บริเวณพิกัด ET424320 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลำห้วยหลวง บรรจบสะพานข้าม คลองห้วยหลวง บริเวณพิกัด ET541323 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำห้วยหลวง สิ้นสุดที่ริมคลองห้วยหลวง บริเวณพิกัด ET544328 ระยะทางประมาณ 2.520 กิโลเมตร

2. ให้หมู่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงยืน ซึ่งถูกแบ่งเขตการปกครอง มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้าน บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16 ตำบลเชียงยืน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3146 บริเวณพิกัด TE548317 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สิ้นสุด สามแยกกลางบ้านหนองเป็ด บริเวณพิกัด TE557.09 รวมระยะทาง ประมาณ 1.000 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 ตำบลเชียงยืน .โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสามแยกบ้านหนองเป็ด บริเวณพิกัด TE557309 ไปทางทิศตะวันตก ตามถนนภายในหมู่บ้าน สิ้นสุดที่สี่แยกบ้านเชียงยืน บริเวณพิกัด TE548310 ระยะทางประมาณ 0.920 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20 ตำบลเชียงยืน โดยมีแนวเขต เริ่มต้นจากสี่แยกบ้านเชียงยืน บริเวณพิกัด TE548310 ไปทางทิศเหนือ ตามถนนลาดยางสายอุดร - กุดจับ สิ้นสุดสี่แยกบรรจบถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3146 บริเวณพิกัด TE548317 ระยะทางประมาณ 0.730 กิโลเมตร

ทั้งนี้ การตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 มาตรา 6 ให้กำหนด เขตหมู่บ้านและตำบล เพื่อใช้เป็นแนวเขตการปกครองชองหมู่บ้านและตำบล ที่ผ่านมากรมการปกครองได้แจ้งแนวทางการจัดทำประกาศจังหวัด เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน และกระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำและแกไชประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอและจังหวัดแล้ว

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีหมู่บ้าน จำนวน 75,032 หมู่บ้าน จำนวนตำบล 7,255 ตำบล มีการจัดทำแนวเขตการปกครองในระบบภูมิศาสตร์ (GIS) มาตรา 1 : 50,000 สำหรับตำบลเชียงยืน มีพื้นที่ทั้งหมด 64 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน แต่ไม่มีหมู่ 20 โดยข้ามไปที่หมู่ 21 บ้านสุขสำราญ ก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านใหม่ดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...