xs
xsm
sm
md
lg

จัดระเบียบผังเมืองรวม “บางระจัน” จำกัดสร้างโรงงานทุกจำพวกใกล้แม่น้ำน้อย หวั่นกระทบแหล่งชุ่มน้ำ-ท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไฟเขียวจัดระเบียบผังเมืองรวม “เมืองบางระจัน” สิงห์บุรี เน้นควบคุมการก่อสร้าง หวั่นกระทบพื้นที่วิถีชีวิตแหล่งชุ่มน้ำ “แม่น้ำน้อย” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำที่มีชื่อเสียง เผยเฉพาะ โรงงานทุกจำพวก ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด

วันนี้ (17 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ... เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างผังเมืองรวมดังกล่าว เป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ 6 ตำบล ใน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประกอบด้วย ตำบลโพชนไก่ ตำบลแม่ลา ตำบลเชิงกลัด ตำบลสิงห์ ตำบลไม้ดัด และตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ ร่างผังเมืองรวมดังกล่าว สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากที่สุด โดยให้คำนึงถึงการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในพื้นที่ การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำ และควรจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ทราบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นไปแล้วเท่าใด และใช้เป็นฐานในการกำหนดผังเมืองรวมฉบับที่จะมีการปรับปรุงของแต่ละเมืองด้วย

สภาพัฒน์ และ ครม.เห็นว่า แม้จะผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผังเมืองฉบับนี้จะช่วยให้ชุมชนเมืองบางระจันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม มีการควบคุมความสูงอาคาร มีการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีคุณค่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดบเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน้อย ซึ่งจะส่งเสริมชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ตลอดจนมีการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของชุมชน

“อย่างไรก็ดี เนื่องจากเมืองบางระจันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำที่มีชื่อเสียง กรมโยธิการและผังเมือง จึงควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผังเมืองรวมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผังเมืองรวมเป็นเครื่องมือรองรับการพัฒนาผังเองได้อย่างสมดุล”

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังขอให้ยกเว้นให้เมืองบางระจันสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขนาดเล็ก (โรงไฟฟ้าชีวมวล) เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ได้

มีรายงานว่า สำหรับร่างผังเมืองรวมฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางระจันให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การค้า และการบริการในระดับอำเภอ, ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ เพื่อดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้สืบไป

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม และตลาดของผลผลิตทางการเกษตร ,ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และศักยภาพของชุมชน, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ในร่างดังกล่าวยังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 และทางหลวงชนบท สห.4035 ให้มีที่ว่างตามแนวขนาดริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำน้อย ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำน้อยไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกำแพง

สำหรับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด เช่น โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกำหนดนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่อยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำน้อยไม่น้อยกว่า 500 เมตร เป็นต้น

ส่วนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณกำลังโหลดความคิดเห็น...