xs
xsm
sm
md
lg

เปิดมติครม.ลุงตู่ ทิ้งทวน 123 ล้าน ให้ ทภ. 1 สร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สูง 20 เมตร ในพื้นที่ควบคุมความสูงได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดมติครม.ลุงตู่ ทิ้งทวน 123 ล้าน ให้ กองทัพภาคที่ 1 สร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สูงกว่า 20 เมตร ในพื้นที่รับรองรถกว่า 250 คัน หลัง ก.กลาโหม ตั้งเรื่องขอใช้งบกลาง ปี 62 เพิ่มเติม เผย ครม. ให้แค่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 62-63 เบิกงบกลางปี 61 ไปก่อน 24 ล้านแทน พร้อมยกเว้นให้สร้างตึกสูงในพื้นที่ควบคุมอาคาร ตามกฎหมายที่บังคับแค่ 12 เมตรได้ ยันใช้เป็นพื้นที่รับรองที่จอดรถภารกิจพิเศษ

วันนี้ (23 มี.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทัพบก ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถของกองทัพบกภาคที่ 1 วงเงิน 123,384,000 บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 และยกเว้นไม่นำข้อกำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประเด็นการก่อสร้างอาคารสูงเกินข้อกำหนดมาใช้กับการก่อสร้างอาคารจอดรถของกองทัพภาคที่ 1 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก รับความเห็นของสำนักงบประมาณ ที่เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลัง อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 24,676,800 บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 98,707,200 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมไปดำเนินการต่อไป รวมทั้งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

โครงการดังกล่าว กระทรวงกลาโหม ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 126,970,212 บาท ให้กองทัพบก เพื่อเป็นค่าไข้จ่ายไนการก่อสร้างอาคารจอดรถของกองทัพภาคที่ 1

"โดยอาคารจอครถดังกล่าว เป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสรีมเหล็ก 5 ชั้น ขนาด 47.10 X 50.70 เมตร สูง 19.77 เมตร สามารถรองรับยานพานะได้ จำนวน 247 กัน ประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 236 กัน และรถโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 11 คัน แต่เนื่องจากกองทัพบกไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในแผนงานประจำปีและไม่สามารถปรับแผนการปฎิบ้ดงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยได้ จงขอรับการสนับสนุนงบประมาณณ ปี 2562 เพิ่มเติม"

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นขอบให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกดำเนินการก่อสร้าง กรอบวงเงิน 123,384,000 บาท บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 ดังกล่าว

นอกจากนี้ กรณีของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ กทม.ชั้นใน พ.ศ. 2526 และกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเวัน ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 กำหนดห้ามมีให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสถานที่ทำการของทางราชการที่มีความสูงเกิน 12 เมตร

"แต่เนื่องจากตามแบบรูปรายการอาคารจอดรถของกองทัพภาคที่ 1 ได้ออกแบบเป็นอาคารสูง 19.77 เมตร เกินกว่า 12 เมตร ที่กำหนดไว้ โดยกองทัพภาคที่ 1 มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงพระลานพระราฃวังดุสิต ซึ่งที่ผ่านมาจะได้รับมอบภารกิจในการรักษาความปลอดภัย และใช้เป็นสถานที่รองรับบุคคลสำคัญของรัฐบาล ผู้บังคับบัญขาระดับสูง แขกรับเชิญ รวมทั้งในส่วนภาคประชาขนที่เข้ามาร่วมพิธีการหรือ กิจกรรมสำคัญ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันพี้นที่จอดรถภายในกองทัพภาคที่ 1 มีไม่เพียงพอ"

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลพิเศษที่กองทัพบกจะขอพิจารณายกเวันการใช้บังคับที่ไม่ด้องนำข้อกำหนด เกี่ยวกับการส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และเอกสารประกอบแบบแปลน ซึ่งรวมทั้งเรื่องความสูงของอาคาร.


กำลังโหลดความคิดเห็น...