xs
xsm
sm
md
lg

"หมอธี" เผย "ประยุทธ์" ขอบคุณทุกภาคส่วนด้านการศึกษา พัฒนาเด็กไทย-ผลการศึกษาที่ดี จากยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ภาพจากแฟ้ม)
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนด้านการศึกษา ที่ช่วยพัฒนาให้เด็กไทย มีผลการศึกษาที่ดีขึ้น กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แสดงถึงความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ (23 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากมาขอบคุณชาวกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งใจทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล จนมีผลความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

"นายกฯ บอกว่า ผลของความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการพัฒนาครู พัฒนาเด็ก จากยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ ส่งผลให้การทำงานภายใต้รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทีมผู้บริหารทุกท่าน จนส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาสะท้อนออกมาได้อย่างทันใจ

โดยเฉพาะจากความร่วมมือและทุ่มเทในระดับพื้นที่ คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และโดยเฉพาะครูทุกคน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันประสานพลังทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด และยากต่อการเข้าถึง ก็ยังชี้ให้เห็นศักยภาพของผู้บริหาร ครู ตามชายแดน ชายขอบ พื้นที่สูง เกาะแก่ง รวมทั้งพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคะแนนที่ดีขึ้นทุกวิชา

และยังมีเด็กนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 % แพร่กระจายไปทุกพื้นที่ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่มพื้นที่ความสามารถแบบกระจายได้ทั่วถึง แสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างจริงจัง ดังปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอชื่นชมผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ ที่ช่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด จากผลคะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นทุกวิชา

ที่สำคัญไม่เพียงแต่ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมในทุกด้านเท่านั้น หากแต่โรงเรียนต่างๆ ทุกท้องถิ่น ทั่วทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานคะแนนที่สูงขึ้นได้ทัดเทียมโรงเรียนขนาดใหญ่ได้เช่นกัน แสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงในการพัฒนาของทุกท้องที่ของ สพฐ. ได้อย่างชัดเจน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ภาพจากแฟ้ม)
คณะรัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอแสดงความชื่นชมปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลสำคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ เช่น คุณครูทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนอย่างหนัก แม้ในถิ่นทุรกันดารและในโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้น , ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ ทั้งทีมบริหารโรงเรียน ทีมศึกษาธิการจังหวัด ทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และทีมบริหารส่วนกลาง, นโยบายลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการครบทุกโรงเรียน, การพัฒนาครูด้วยคูปองครู 3 แสนกว่าคน และหน่วยพัฒนาครูที่มาจากการคัดเลือกของสถาบันคุรุพัฒนา 276 หน่วย, การได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยระบบ New DLTV, การปรับการสอนเป็น Active Learning ของครู, การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง, การพัฒนางานของครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหานักเรียน, การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ผู้บริหารส่วนกลาง และ ผอ.สพท. อย่างสม่ำเสมอ, การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp 17,000 คน, ความร่วมมือของภาคเอกชน และกลไกการทำงานประชารัฐ ได้แก่ โครงการสานพลังประชารัฐและ CONNEXT ED โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) และทุกกิจกรรมที่ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส, การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐและอาชีวศึกษาประชารัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ความสำเร็จของศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, เครือข่ายครูทางวิชาการทุกเครือข่าย, การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทั้งครูและเด็ก ผ่านเครือข่าย internet ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, โครงการต่างๆ เช่น ติวฟรี.com การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English TEPE online DLIT ฯลฯ, เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ของสำนักวิชาการ นวัตกรรม และอื่นๆ

ขอชื่นชมทุกๆ ท่านที่เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จและการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในช่วงเวลาสำคัญที่ผ่านมาด้วยกัน ขอบคุณครับ

ในปีการศึกษาหน้ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ สพฐ. ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อกระจายโอกาสทางคุณภาพการศึกษาให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ เชื่อว่าปีการศึกษาหน้าคุณภาพการศึกษาจะมีการยกระดับได้อย่างทั่วถึงและมากขึ้นอย่างแน่นอน

"ผลการทดสอบ O-NET ปีนี้ จะเป็นสัญญาณในทางที่ดีในอนาคตของการศึกษาที่เดินมาถูกทางตามนโยบายที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ กับการลงสู่ปฏิบัติที่สานพลังร่วมกันกับพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" น.พ. ธีรเกียรติ์ เจริญ เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ระบุ


กำลังโหลดความคิดเห็น...