xs
xsm
sm
md
lg

“มหาชน” ร่อนแถลงการณ์เชิญชวน “เพศทางเลือก” ผู้มีสิทธิ์ 6 ล้านเสียงเทคะแนนให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“มหาชน” ร่อนแถลงการณ์เชิญชวน “เพศทางเลือก” ผู้มีสิทธิ์ 6 ล้านเสียงเทคะแนนให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค อาสาเป็นผู้แทนทำหน้าที่ผลักดันร่าง กม.คู่ชีวิตเปิดทางทะเบียนสมรสตามเพศสภาพ ผลักดันอาชีพของกลุ่มเพศทางเลือกให้ถูกต้องตาม กม.“มหาชน” ร่อนแถลงการณ์เชิญชวน “เพศทางเลือก” ผู้มีสิทธิ์ 6 ล้านเสียงเทคะแนนให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค อาสาเป็นผู้แทนทำหน้าที่ผลักดันร่าง กม.คู่ชีวิตเปิดทางทะเบียนสมรสตามเพศสภาพ ผลักดันอาชีพของกลุ่มเพศทางเลือกให้ถูกต้องตาม กม.

นายอภิรัต ศิรินาวิน หัวหน้าพรรคมหาชน พร้อมด้วย นายจักรกรินทร์ สิงหนุต หรือ “น้ำแข็ง-ไอณริณ” ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 กทม นายวระสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 27 ร่วมกันออกแถลงการณ์เชิญชวนให้กลุ่มเพศทางเลือกที่มีกว่า 6 ล้านเสียงออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด เพื่อให้เจตนารมณ์ของพรรค ได้เป็นตัวแทนทำหน้าที่ในสภาฯ ดำเนินการผลักดันร่างกฎหมายจดทะเบียนชีวิตคู่ การแก้ไขกฎหมายจดทะเบียนสมรส และการแก้ไขกฎหมายให้คำนิยามการประกอบอาชีพของกลุ่มเพศทางเลือกเป็นเรื่องที่ถูกต้องและได้การยอมรับจากสังคม

ในแถลงการณ์ ระบุว่าพรรคมหาชนเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งตามวิถีทางการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์ เจตนารมย์ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแห่งสิทธิในการรับและเข้าถึงบริการจากรัฐ และ ได้รับการปฎิบัติแห่งสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ อย่าวเท่าเทียมกัน โดยไม่มีเส้นแบ่งเกี่ยวกับเพศ วิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเวบไซต์ LGBT-Captial.com ระบุว่าประเทศไทยมีประชากร LGBT ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนเป็นอันดับ 4 ในเอเชียมีส่วนในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6 แสนล้านบาท แต่ประชากรกลุ่มยังมิได้รับสิทธิเท่าเทียมการปฎิบัติทางกฎหมาย เช่นเดียวกับพลเมืองไทยทั่วไป ทั้งที่เป็นพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน

การลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละที่ผ่านมา คะแนนของชาว LGBT กระจัดกระจายอย่างไร้ความหมายและคุณค่า เพราะไม่มีพรรคใด รัฐบาลใดที่จะยกระดับสิทธิให้กับประชากรชาว LGBT อย่างจริงใจ สิทธิทางกฎหมายจึงยังไม่ได้รับการปรับแก้เพื่อให้การดำรงชีวิตมีสิทธิเท่าเทียมตามกฎหมาย พรรคมหาชนมีเจตนารมย์ ที่จะเป็นองค์กรทางการเมืองผลักดันให้พี่น้องชาว LGBT ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามกฏหมาย อย่างเท่าเทียมดังนี้

1.จะผลักดันให้มีการประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ฉบับที่ มีบทบัญญัติทั้งหมด 70 มาตรา จัดทำโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในปี 2556 อันเป็นสมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และมีการแก้ไขปรับปรุงร่างมาเป็นลำดับ จนเป็นร่างฉบับที่ 3 ซึ่งให้สิทธิ

2.ผลักดันให้ ปรับแก้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.)ใน มาตรา 1448 ที่กำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้เฉพาะบุคคล "เพศชาย" กับ "เพศหญิง" เท่านั้น ที่จะจดทะเบียนสมรสได้ โดยเพิ่มเป็นการจดทะเบียนระหว่าง "บุคคล" ก็สามารถที่ครอบคลุมคู่เพศเดียวกัน และทำให้ได้สิทธิเท่าเทียมกัน ด้านต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษีจากการมีคู่สมรส สิทธิในกองทุนประกันสังคมของคู่สมรส การใช้ชื่อสกุลร่วมกับคู่สมรส การเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแทนคู่สมรส การรับสวัสดิการจากภาครัฐร่วมกับคู่สมรส การตรวจลงตรา (วีซ่า) ในฐานะคู่สมรส ฯลฯ

3.ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย นิยาม ผู้ดำรงชีพด้วยวิชาชีพ Sex worker แยกออกจากค้ามนุษย์ให้ชัดเจน เพื่อให่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบชีพด้วยความเต็มใจ มิให้ตกเป็นเครื่องมือการเรียกส่วยของเจ้าหน้าที่

ดังนั้นพรรคมหาชน ขอเรียกร้องให้พี่น้องชาว LGBT รวมถึง ญาติพี่น้อง ผองเพื่อน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากๆ เพื่อให้พรรคมหาชนบรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...