xs
xsm
sm
md
lg

สภาสตรีฯ-พม.ยกสตรีรากฐานหลักสถาบันครอบครัวและประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดงานวันสตรีสากล เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุกมิติ ยกเป็นรากฐานสำคัญสถาบันครอบครัวและประเทศชาติ

วันที่ 8 มี.ค.นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 26 เป็นประธานเปิดการเสวนาเชิดชูเกียรติ “ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี นางลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพสตรีและเด็กหญิง” และนายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายเพื่อสตรีไทยแลนด์ 4.0” และ น.ส.ปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ “ความสำคัญในเรื่อง สตรีและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสวนาในหัวข้อ “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และได้รับเกียรติจาก สตรีผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำพริกนิตยาและนิตยาไก่ย่าง ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและในระดับสากล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ นางวันดี กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืนตามมติที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและ ยั่งยืน” ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการเสวนาในวันนี้ได้มีการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกัน

“สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ และมุ่งหวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้สตรีสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติโดยรวม”

ในโอกาสนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบหมายให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาเสนอชื่อสตรีดีเด่นในเวที เครือข่าย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากลประจำปี 2562 จำนวน 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิศยากร ประเภทบุคคลภาครัฐ และ ดร.เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา ประเภทบุคคลภาคเอกชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...