xs
xsm
sm
md
lg

กทม.รอด! ศาลยกคำฟ้องคนพิการเรียกค่าเสียหายทำลิฟต์ผู้พิการ BTS ล่าช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลปกครองกลาง ยกคำฟ้องคนพิการเรียกค่าเสียหาย หลัง กทม.ทำลิฟต์ผู้พิการในสถานีบีทีเอส 23 สถานีล่าช้า เหตุ กทม.รายงานปัญหาอุปสรรคศาลทราบตลอด ไม่ถือเป็นการละเมิด

วันนี้ (4 มี.ค.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร และคดีที่นายธีรยุทธ สุคนธวิท กับพวกรวม 430 คน ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร กรณีไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่สั่งให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟต์รับ-ส่งคนพิการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ที่สถานีขนส่งทั้ง 23 สถานีของรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่มีคำพิพากษาเมื่อปี 2558 โดยศาลฯ เห็นว่า นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.650/2557 แม้กรุงเทพมหานคร จะได้จัดทำลิฟต์รับ-ส่งคนพิการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในสถานีขนส่งเป็นบางสถานีแล้ว แต่เมื่อกรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ครบถ้วนในสถานีขนส่งทั้ง 23 สถานี ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา คือ ภายในวันที่ 21 ม.ค. 59 จึงเป็นกรณีที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดล่าช้าเกินสมควร เป็นผลให้นายสุภรธรรมและนายธีรยุทธกับพวกซึ่งเป็น คนพิการ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลิฟต์รับ-ส่งคนพิการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวในสถานีขนส่งทั้ง 23 สถานี เพื่อเดินทางหรือปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างบุคคลทั่วไป
ตามสิทธิที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย อันย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวจากรัฐ

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์รับ-ส่งคนพิการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในสถานีขนส่งต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา กรุงเทพมหานครต้องประสบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่ทำให้ เกิดความล่าช้าจนเกินระยะเวลาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยกรุงเทพมหานครได้รายงาน ผลการดำเนินการพร้อมปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองทราบเป็นระยะๆ มาโดยตลอด จึงเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อที่จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและกรุงเทพมหานครก็ได้มีการขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมให้ครบทั้งสองฝั่งชานชาลา อันเป็นกรณีกรุงเทพมหานครยังคงมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จต่อไปดังนั้นแม้ แม้กรุงเทพมหานครจะปฏิบัติหน้าที่จัดทำลิฟต์รับ-ส่งคนพิการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดล่าช้าเกินสมควร แต่เมื่อเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของกรุงเทพมหานคร จึงไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายที่จะถือว่ากรุงเทพมหานครกระทำละเมิดต่อนายสุภรธรรรม และนายธีรยุทธกับพวก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายสุภรธรรรม และนายธีรยุทธกับพวก
กำลังโหลดความคิดเห็น...