xs
xsm
sm
md
lg

เพื่อนไทยถูกตัดสิทธิยกพรรค! ศาลฎีกาชี้ไม่ตั้งสาขา-ตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลฎีกา พิพากษาไม่คืนสิทธิผู้สมัครเพื่อนไทย แปดริ้ว วางบรรทัดฐานไม่ตั้งสาขา-ตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัด หมดสิทธิส่งสมัครทั้งเขต-บัญชีรายชื่อ ส่งผลผู้สมัครส.ส.เพื่อนไทยทั้งพรรค 206 คน ถูกตัดสิทธิหมด

วันนี้ (28ก.พ.) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษายกคำร้องในคดีที่นายอุมัธ หวังสาสุข ผู้สมัครส.ส. เขต 1 จ.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อนไทย ยื่นฟ้องผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขอคืนสิทธิการเป็นผู้สมัครเนื่องจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ประกาศรายชื่อนายอมัธให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยศาลเห็นว่า หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนประจำจังหวัดของพรรคเพื่อนไทยฉบับลงวันที่ 9 และวันที่ 28 ม.ค. ไม่ได้ลงนามโดยหัวหน้าพรรคเพื่อนไทยหรือ โดยผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าพรรคไม่ชอบด้วยพ.ร.ป. พรรคการเมืองการเมืองมาตรา 35 วรรคสอง ประกอบประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรค การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรคและการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2560 ข้อ 12

นอกจากนั้นการประชุมใหญ่พรรคเพื่อนไทยเพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคและเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคการเมืองต้องแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมใหญ่ของพรรคก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 38 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้วินิจฉัยว่า การประชุมใหญ่พรรคเพื่อนไทย วันที่ 15 ธ.ค. 61 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว คำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่ถูกเพิกถอนจึงมีผลใช้บังคับอยู่ จากเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่า พรรคเพื่อนไทยไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จึงไม่สามารถส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทุกเขตเลือกตั้ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 145 และไม่มีสิทธิส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 56 นายอุมัธ ย่อไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต ดังนั้นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ฉะเชิงเทรา ไม่ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้จากคำพิพากษาดังกล่าวมีผลให้ผู้สมัครส.ส.ระบบเขตของพรรคเพื่อนไทยที่ส่งสมัครทั้งสิ้น 154 เขตเลือกตั้งจะไม่ได้รับการคืนสิทธิให้เป็นผู้สมัคร ขณะเดียวกันในส่วนของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 52 คน ที่ก่อนหน้านี้กกต.ประกาศรับรองให้เป็นผู้สมัคร ทางกกต.ก็คงต้องประกาศถอนบัญชีผู้สมัครของพรรคเพื่อนไทยออก
กำลังโหลดความคิดเห็น...