xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติสร้างบ้านพัก ขรก.3,190 หน่วย จัดสรรอัตรากำลังตำรวจเพิ่ม 5,970 นาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองโฆษกรัฐบาลเผย ครม.เห็นชอบสร้างบ้านพักข้าราชการอีก 3,190 หน่วย งบ 3022.438 ล้าน พร้อมอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังตำรวจ เพิ่ม 5,970 นาย รับภารกิจชายแดนใต้-ถวายความปลอดภัย

วันนี้ (12 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) จำนวน 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย ภายในวงเงิน 3,022.438 ล้านบาท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีสาระสำคัญตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม (5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมคุมประพฤติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมบังคับคดี)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2-3 ชั้นตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องไปรับราชการตามหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใกล้สถานที่ทำงานโดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความต้องการบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานดังกล่าวทั่วประเทศซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมด 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 3,022.438 ล้านบาท ดังนี้ 1. กรมราชทัณฑ์ จำนวน 54 โครงการ 109 อาคาร 2132 หน่วย งบประมาณ 2065.108 ล้านบาท 2. กรมพินิจ คุ้มครองเด็ก และเยาวชน จำนวน 16 โครงการ 27 อาคาร 672 หน่วย งบประมาณ 582.330 ล้านบาท 3. กรมคุมประพฤติ จำนวน 5 โครงการ 14 อาคาร 182 หน่วย งบประมาณ 183.520 ล้านบาท 4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ 1 อาคาร 24 หน่วย งบประมาณ 20.590 ล้านบาท 5. กรมบังคับคดี จำนวน 11 โครงการ 11 อาคาร 180 หน่วย งบประมาณ 170.890 ล้านบาท

พล.ท.วีรชนยังกล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ โดยมีสาระสำคัญ คือ 1. สำนักงาน ก.พ.ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) จำนวน 5,970 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

2.โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 ได้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกองบังคับการ จากเดิม“กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” เป็น “กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายโดยตรง ดังนั้น ในขั้นตอนการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ เพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับอัตรากำลังดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการให้เป็นไปตามนัยข้อกฎหมายดังกล่าวด้วย

สำหรับการจัดจรรอัตรากำลังเพิม สามารถสรุปจำแนกตามภารกิจได้ ดังนี้ 1. เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก 2.1 ตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.2 ตำรวจตระเวนชายแดนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 4,700 อัตรา จากจำนวน 4,700 อัตรา ที่ ตช.ขอ 2. เพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1,270 อัตรา จากจำนวน 1,615 อัตรา ตามที่ ตช.ขอ


กำลังโหลดความคิดเห็น...