xs
xsm
sm
md
lg

เผยลายพระหัตถ์ “ทูลกระหม่อมฯ” ตอบรับเสนอพระนามเป็นนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


MGR Online - เปิดรายละเอียดใน “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ในนามพรรคไทยรักษาชาติ

จากช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.พ.) ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นรายชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค โดยมีการเสนอรายชื่อ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” เป็นนายกรัฐมนตรี

ใน “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ที่ ร.ท.ปรีชาพลแสดงให้สื่อมวลชนได้ชม ปรากฏรายละเอียดเป็นลายพระหัตถ์ดังนี้ คือ

ข้าพเจ้า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล สัญชาติไทย เกิดวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2494 อายุ 67 ปี เกิดที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่อยู่ปัจจุบันคือ พระที่นั่งบรมพิมาน ถนนในพระบรมมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200

บิดาชื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สัญชาติไทย
มารดาชื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สัญชาติไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
อาชีพสุดท้าย อาชีพอิสระ

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และไม่เคยทำหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนี้

(ลงชื่อ) ..... ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ
(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล)
ยื่น ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562