xs
xsm
sm
md
lg

กสม.อนุญาตพนง.ที่ได้รับผลกระทบฝุ่นพิษ ทำงานที่บ้านได้ตั้งแต่ 4-8 ก.พ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขาฯกสม. เผย เห็นชอบให้พนง.ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นพิษ แจ้งความประสงค์ปฏิบัติงานที่บ้านพักระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ.

วันนี้ (1ก.พ.) นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน2.5.ไมครอนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและสุขภาพของเจ้าหน้าที่ กสม. เห็นชอบให้สำนักงานฯดำเนินการตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกสม.ว่าด้วยการลาของข้าราชการสำนักงานกสม. พ.ศ. 2561 ข้อ 10 วรรคสอง ระเบียบกสม.ว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานกสม. พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารสำนักงานกสม. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 กุ.พ.2562

กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานฯที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากภาวะฝุ่นพิษในอากาศสูงดังกล่าว แจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสำนักหรือผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกสม. เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านพักระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. โดยต้องรายงานหลักฐานการปฏิบัติงานที่บ้านพักตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บังคับบัญชากำหนด และแนบรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันตามแบบที่สำนักงานฯกำหนด ยกเว้นผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งผู้ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติราชการสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ สถานที่ตั้งสำนักงานฯตามที่สำนัก/กลุ่มงานเห็นสมควร ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานฯตามปกติ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นพิษในอากาศสูงดังกล่าวจนไม่อาจมาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯได้ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร


กำลังโหลดความคิดเห็น...