xs
xsm
sm
md
lg

จ่อเพิ่มอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 ประเด็น แทนบิ๊กกระทรวง ทั้งตั้งรักษาการขรก./คุมรถประจำตำแหน่ง/คุมขรก.ดูงานทั้งในไทย-ตปท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ด ก.พ.ร. จ่อเพิ่มอำนาจ"ผู้ว่าราชการจังหวัด" 5 ประเด็น แทนบิ๊กกระทรวง เผยมีทั้ง ตั้งรักษาราชการแทนตามกม.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า สั่งให้ขรก.เข้ารักษาการในตำแหน่งตามกม.ระเบียบข้าราชการพลเรือน กรณีตำแหน่งว่างลง หรือปฏิบัติราชการไม่ได้ มีอำนาจลงนามรับรองขอหรือยึดคืนเหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญราชการชายแดน มีอำนาจในระเบียบให้ใช้รถประจำตำแหน่งของบิ๊กราชการที่อยู่ในจังหวัด รวมถึงมีอำนาจอนุมัติให้ขรก.ในจังหวัดทุกกระทรวงเข้าฝึกอบรม ดูงานทั้งในไทย/ต่างประเทศ

วันนี้(18 ธ.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัมนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ต่อร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องกำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา 32 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจเสนอ

โดย ที่ผ่านมาพระราชกฤษฎีกาการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 จะเป็นการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติการแทน หากเรื่องนั้นเป็นการใช้อำนาจเกี่ยวกับราชการของส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด ให้ผู้ว่าฯมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการนั้นได้ หากเป็นกรณีอื่นผู้ว่าฯ อาจมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่การปฏิบัติราชการในเรื่องใดภายในจังหวัด มีความจำเป็นต้องมีการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่นแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ให้ ก.พ.ร. มีอำนาจกำหนดการมอบอำนาจสำหรับ การปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากที่กำหนดดังกล่าวช้างต้นได้

"ดังนั้นในการมอบอำนาจที่ส่วนราชการได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ในการปฏิบัติราชการบางเรื่องภายในจังหวัด ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้มีการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่นแตกต่างจากที่ มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างโดยที่ร่างประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด"

มีรายงานว่า สำหรับร่างประกาศ คณะกรรมการ ก.พ.ร. ฉบับนี้ ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงนามในฐานะ ประธาน ก.พ.ร. มีใจความว่า เพื่อให้การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนบางเรื่องในเขตพื้นที่จังหวัดเป็นไปโดยเหมาะสม กับสภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ในกรณีที่มีการมอบอำนาจเกี่ยวกับราชการของส่วนราชการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และมีส่วนราชการนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น กรณีการแต่งตั้งข้าราชการไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาการแทน 2. การสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นกรณีคำแหนงข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

3. การลงนามรับรองในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานการประดับและกรณีที่ให้ประดับ เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด

4. การใช้รถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด

5. การอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด.
กำลังโหลดความคิดเห็น...