xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ จ่อถก ป.ป.ช.แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของ ปชช. ไม่ให้ซ้ำซ้อนล่าช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (แฟ้มภาพ)
เลขาผู้ตรวจฯ เผยเตรียมถก ป.ป.ช.ยกระดับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน ไม่ให้ซ้ำซ้อน ล่าช้า

วันนี้ (13 ธ.ค.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (14 ธ.ค.) ผู้ตรวจการแผ่นดินจะจัดการประชุมร่วมกับ ป.ป.ช.เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีความซ้ำซ้อน และล่าช้า เพราะที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนหลายกรณีที่คาบเกี่ยวในขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างองค์กร ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนให้หมดไป จำเป็นที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดความชัดเจน คือ ด้านการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ผ่านทางระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านงานเชิงป้องกัน ในลักษณะจับมือร่วมกันออกหน่วยพบปะประชาชนและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่หน่วยงานภาครัฐ

สำหรับการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วย พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พล.ต.อ.วัชรพลประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. คือ นายณรงค์ รัฐอมฤต นางสุวณา สุวรรณจูฑะ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง และน.ส.สุภา ปิยะจิตติ

การประชุมครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 6 แห่ง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน วรรคสาม บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางร่วมกันได้และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 221 ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...