xs
xsm
sm
md
lg

แก้ง่ายๆ! เคาะ ม.44 ยกเลิก กก.สภามหาวิทยาลัย-บอร์ดกองทุน ไม่ต้องยื่นทรัพย์สิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.สั่งตัดปัญหา ให้ยกเลิก “กรรมการสภามหาวิทยาลัย-บอร์ดกองทุน” ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

วันนี้ (11 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมานประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามที่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะมายัง คสช.เกี่ยวกับประกาศ ป.ป.ช. เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่เนื่องจากการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ต้องยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานบางแห่งประสบปัญหา

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามหน้าที่และอํานาจของ ป.ป.ช. ควรให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ป.ป.ช ในนการพิจารณาใช้ดุลพินิจกําหนดตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น หัวหน้า คสช.จึงอําศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 มีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” ในมาตรา 4 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ สําหรับข้าราชการทหารและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง ผวจ. ปลัดกรุงเทพฯ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด”

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของการกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สํานักงาน ป.ป.ช.เร่งดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศป.ป.ช.เสียใหม่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.กำลังโหลดความคิดเห็น...