xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล เผย ปชช.ค่อนข้างให้ความสำคัญ รธน.ชอบแบบเน้นการมีส่วนร่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่อง รธน. ส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสำคัญ พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง ชี้ มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนมากชอบ รธน. แบบเน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียง ปชช. อยากให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเทศ ใช้ได้ในระยะยาว

วันนี้ (9 ธ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “รัฐธรรมนูญไทย” โดยในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันรัฐธรรมนูญ” มีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,168 คน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนให้ความสำคัญกับ “รัฐธรรมนูญไทย” มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ค่อนข้างให้ความสำคัญ 37.67% เพราะ เป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกคนควรรู้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ฯลฯ
อันดับ 2 ให้ความสำคัญมาก 30.83% เพราะ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและประเทศชาติ ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ 25.34% เพราะ รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มักถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะข้าราชการและนักการเมือง ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่ให้ความสำคัญเลย 6.16% เพราะ มีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังเกิดความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกมากกว่า ฯลฯ

2.ประชาชนมีความเข้าใจกม.รัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง 59.80% เพราะ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย 30.64% เพราะ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมือง เรื่องกฎหมายเข้าใจยาก ไม่ค่อยสนใจ ที่ผ่านมามีการแก้ไขบ่อย เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ
อันดับ 3 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี 9.56% เพราะ ชอบและสนใจเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ

3. ประชาชนชอบรัฐธรรมนูญไทยแบบไหน?
อันดับ 1 เน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 43.20%
อันดับ 2 มีความศักดิ์สิทธิ์ ทันสมัย เข้าใจง่าย ไม่แก้ไขบ่อย 23.56%
อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 20.61%
อันดับ 4 มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รุนแรง ปราบโกง 17.18%
อันดับ 5 โปร่งใส ยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน 16.07%

4. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแก้รัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง
อันดับ 1 อยากให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเทศ ใช้ได้ในระยะยาว 30.19%
อันดับ 2 กฎหมายมีช่องโหว่ จึงทำให้เกิดการแก้ไขบ่อย 28.82%
อันดับ 3 ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ 25.39%
อันดับ 4 นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนา 22.47%
อันดับ 5 การร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 12.35%


กำลังโหลดความคิดเห็น...